KIERUNKI ROZWOJU MAZOWSZA

mrot-strategia-rozwoju-mazowszaRozpoczął się cykl organizowanych przez Mazowieckie Biuro Planowania Regionalnego w Warszawie debat, mających pomóc w wypracowaniu optymalnych kierunków rozwoju dla całego województwa. Jedną ze składowych będzie na pewno zrównoważona i innowacyjna turystyka.


Spójne działania

– Mamy jasną wizję rozwoju Mazowsza, ale chcielibyśmy o niej porozmawiać. Porozmawiać o tych 20 latach, które mijają, ale również o tym, co przez najbliższe 5, 10 lat musimy zrobić w poszczególnych subregionach Mazowsza, aby w dalszym ciągu utrzymać dynamiczny rozwój gospodarczy regionu, rozwiązywać problemy społeczne oraz dbać o to, aby zapewnić naszej całej mazowieckiej wspólnocie godne warunki życia – podkreśla marszałek Adam Struzik.

Dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego oraz wsparciu unijnemu Mazowsze przeszło ogromne zmiany, które widoczne są w każdej gminie i miejscowości. Ich efektem są zmodernizowane drogi wojewódzkie, wyremontowane i wyposażone placówki zdrowotne i kulturalne, a także nowoczesne obiekty sportowe i place zabaw. Na wsparcie z budżetu samorządu województwa mazowieckiego liczyć mogły również samorządy powiatów – ponad 100 mln zł przeznaczono w tym roku na budowę i przebudowę dróg powiatowych. Zarząd województwa mazowieckiego od lat wspiera również samorządy lokalne w budowie i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. To ważne inwestycje nie tylko dla rolników, którzy mają łatwiejszy dojazd do swoich pól i gospodarstw rolnych, ale także dla wszystkich mieszkańców terenów, które zostały objęte dofinansowaniem. Gminy mogły także pozyskać środki w ramach pilotażowego programu samorządu województwa Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018. Duże wsparcie finansowe otrzymały również jednostki OSP.

Na początek Radom

Konferencję inaugurującą cykl spotkań zorganizowano w Radomiu. Ten subregion także w ciągu ostatnich lat zmienił się nie do poznania.

– Patrząc na dotychczasowy postęp realizowania RPO WM 2014–2020, widzimy wyraźnie, że subregion radomski bardzo aktywnie ubiegał się o fundusze unijne. Beneficjenci z tej części Mazowsza złożyli najwięcej wniosków. Na uznanie zasługuje nie tylko ich aktywność, ale też ostateczna wartość dofinansowania, którą udało im się dotychczas pozyskać – podpisano już 345 umów. Najlepiej poradzili sobie przedsiębiorcy sięgający po środki na innowacje w MŚP. Co ważne z punktu widzenia tej części Mazowsza, największe w całym regionie wsparcie na projekty aktywizujące zawodowo mieszkańców osiągnęli właśnie beneficjenci z subregionu radomskiego. Obie dziedziny są ważne, bo pozwalają niwelować bezrobocie, a także rozwijać jakościowo gospodarkę południowego Mazowsza – tłumaczy dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich urzędu marszałkowskiego Marcin Wajda.

Pora na Płock...

Kolejna konferencja z cyklu odbyła się w Płocku. Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich urzędu marszałkowskiego Marcin Wajda zauważył, że także ten subregion znakomicie poradził sobie w sięganiu po unijne środki.

– Beneficjenci z tej części Mazowsza najlepiej poradzili sobie w sięganiu po fundusze na infrastrukturę drogową i redukcję zanieczyszczeń powietrza. Warto też podkreślić ich dużą aktywność w projektach poprawiających rozwój małych i średnich przedsiębiorstw oraz aktywizujących zawodowo mieszkańców. Projekty drogowe i komunikacyjne są częścią płockiego RIT-u. Do tej pory beneficjenci z subregionu płockiego podpisali już 180 umów – podkreślił dyrektor Marcin Wajda.

... i Siedlce

O kierunkach rozwoju dyskutowano także w Siedlcach. O tym, jak dużo zmieniło się w tym subregionie mówiła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.

– Przez ostatnie dwie dekady subregion siedlecki zmienił się diametralnie. Dobre drogi, połączenie kolejowe, inwestycje w placówkach zdrowia czy nowe obiekty sportowe to tylko część przedsięwzięć, które udało się zrealizować. To bardzo cieszy, ale mamy jeszcze wiele ambitnych planów na najbliższe lata. Chcemy je przedyskutować w szerokim gronie – podkreśłiła wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska.


mrot-strategia-rozwoju-mazowsza
Zdjęcie: Michał Słaby
Źródło: Mazovia.pl