• kondolencje
  • kondolencje 2

Ogłoszenia o naborze ofert

Wykonanie oraz dostawa 100 tablic informacyjnych wraz z kompletnym wyposażeniem  umożliwiającym ich montaż.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie oraz dostawa 100 tablic informacyjnych wraz z kompletnym wyposażeniem umożliwiającym ich montaż na trzech szlakach turystycznych na terenie województwa mazowieckiego - Szlaku Chopinowskim, Szlaku Książąt Mazowieckich i Szlaku Bitwy Warszawskiej


1) 46 szt. tablic modułowych na betonowym cokole z możliwością posadowienia w gruncie;
2) 48 szt. tablic do posadowienia w gruncie bez betonowego cokołu;
3) 3 szt. tablic na płycie metalowej;
4) 3 szt. tablic do przytwierdzenia do istniejących obiektów.

 

Pełna treść ogłoszenia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
Załącznik nr 1 do SIWZ – katalog Identyfikacji Wizualnej - wyciąg
Załącznik nr 2 do SIWZ – Projekt wykonawczy konstrukcji tablic informacyjnych
Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz oferty
Załącznik nr 4 do SIWZ - oświadczenie o spełnianiu warunków udziału
Załącznik nr 5 do SIWZ – wykaz osób
Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie grupa kapitałowa
Załącznik nr 8 do SIWZ – wzór umowy
Załącznik nr 9 do SIWZ - odpowiedź na pytanie z dnia 02.06.2015