KONKURS NA NAJLEPSZY PRODUKT TURYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2022

Zapraszamy do udziału w Konkursie na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Mazowieckiego 2022”. Wnioski można zgłaszać do 31 sierpnia br., ale warto wypełniać je już teraz, bo niektóre dane mogą wymagać przygotowania. W załączeniu podajemy link do pobrania regulaminu. W razie pytań prosimy o kontakt z Biurem MROT – z przyjemnością pomożemy przy wypełnianiu wniosku.

REGULAMIN DO POBRANIA W WERSJI PDF

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY PRODUKT TURYSTYCZNY – ETAP REGIONALNY

 

 

 

REGULAMIN KONKURSU

NA NAJLEPSZY PRODUKT TURYSTYCZNY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2022 R.

 

 

 • 1

INFORMACJE OGÓLNE

 1. Głównym organizatorem Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny – CERTYFIKAT Polskiej Organizacji Turystycznej zwanym dalej „Konkursem ogólnopolskim” jest Polska Organizacja Turystyczna (zwanym dalej „POT”) we współpracy z Regionalnymi Organizacjami Turystycznymi, dalej jako: „ROT-y”.
 2. Konkurs składa się z dwóch etapów – regionalnego i ogólnopolskiego.
 3. Organizatorem etapu regionalnego (Konkursu na Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Mazowieckiego – Certyfikat MROT, zwanym dalej „Konkursem”) jest Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna (dalej „Organizator”, „MROT”).
 4. Prawo zgłaszania kandydatur do Konkursu przysługuje Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej, lokalnym organizacjom turystycznym, jednostkom samorządu terytorialnego, twórcom produktów turystycznych, instytucjom kultury, organizacjom zrzeszającym przedsiębiorców z dziedziny turystyki, w tym samorządu gospodarczego i zawodowego oraz stowarzyszeniom działającym w tej dziedzinie i innym podmiotom z branży turystycznej (m. in. przedsiębiorcom turystycznym).
 5. Partnerami Konkursu mogą być media ogólnopolskie, regionalne i lokalne oraz przedsiębiorstwa turystyczne posiadające ofertę przyjazdową na Mazowsze (obszar woj. mazowieckiego). Media promują ideę Konkursu, pretendentów do Certyfikatu MROT oraz laureatów, przez co popularyzują województwo mazowieckie jako destynację turystyczną.
 6. MROT zastrzega sobie możliwość zaproszenia do współorganizacji innych niż wymienieni w Regulaminie partnerów, celem zapewnienia najwyższego poziomu merytorycznego Konkursu.
 7. Partnerzy Konkursu zobowiązani są do jak najszerszej dystrybucji informacji nt. Konkursu oraz jego laureatów jako elementu wspólnych działań, prowadzonych w ramach bieżącej współpracy.

 

 • 2

IDEA KONKURSU

 1. Konkurs ma na celu wyłonienie najbardziej atrakcyjnych, nowatorskich i przyjaznych dla turystów produktów turystycznych w woj. mazowieckim oraz ich promocję, a także wspieranie inicjatyw lokalnych, których efektem jest tworzenie nowych regionalnych produktów turystycznych.
 2. Wyłonionym w Konkursie produktom turystycznym zostaną przyznane Certyfikaty MROT w roku 2022. W kolejnym roku kalendarzowym, tj. w roku 2023, będzie miała miejsce kampania promocyjna laureatów.
 3. Certyfikaty MROT przyznawane są przez Kapitułę Konkursu, o której mowa w § 5 Regulaminu.
 4. Certyfikaty MROT przyznawane są przez Kapitułę produktom turystycznym w maksymalnej liczbie 6 w danej edycji Konkursu.

 

 • 3

ZAKRES KONKURSU

 1. W ramach Konkursu przyjmowane są zgłoszenia dotyczące produktu turystycznego, z podziałem na kategorie wynikające z przyjętej przez Organizatora definicji[1] pojęcia „produktu turystycznego”:
  • Produkt turystyczny – Wydarzenie cykliczne – charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, organizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni;
  • Produkt turystyczny – Pakiet usług turystycznych – Impreza turystyczna – składa się z kilku usług lub usług i dóbr materialnych (rzeczy) oferowanych przez organizatorów turystyki;
  • Produkt turystyczny – Obiekt – charakteryzuje się występowaniem jednej głównej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszących skupionych w jednym miejscu (obiekcie) mających z punktu widzenia kartograficznego charakter punktowy;
  • Produkt turystyczny – Szlak – składa się z wielu miejsc lub obiektów związanych z pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, zwykle oznakowaną trasą;
  • Produkt turystyczny – Miejsce – obszar – wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretną lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi.
 2. Po sprawdzeniu przez Organizatora wymogów formalnych oraz zgodności zgłoszenia z przyjętą definicją produktu turystycznego, Kapituła Konkursu przeprowadza ocenę merytoryczną zgłoszeń, wyrażoną w punktacji, na podstawie poniższych kryteriów:

 

KRYTERIA OCENY Ocena
Opis produktu

 

Opisz produkt turystyczny i udowodnij jego zgodność z jedną z poniższych definicji

 

Produkt turystyczny jest tym wszystkim, co turyści kupują oddzielnie (np. transport lub zakwaterowanie) lub w formie pakietu usług, a także kompozycja tego, co turyści robią oraz walorów, urządzeń i usług, z których w tym celu korzystają. Z perspektywy turysty to całość przeżytego doświadczenia od chwili opuszczenia domu do chwili powrotu.

0-5
Produkt turystyczny – kategoria „szlak turystyczny”

Składa się z szeregu „miejsc” lub „obiektów” związanych z pewną nadrzędną ideą, połączonych ze sobą wytyczoną, zwykle oznakowaną trasą (pieszą, wodną, samochodową etc.) oraz z różnorodnej infrastruktury turystycznej zlokalizowanej wzdłuż szlaku, np. Mazowsze Chopina.

Produkt turystyczny – kategoria „miejsce” / „obszar” (region, powiat, miejscowość) jest szczególnym, zdeterminowanym geograficznie rodzajem produktu turystycznego. Jest to wewnętrznie złożony zbiór elementów wyróżnionych ze względu na swoją konkretną lokalizację w przestrzeni, charakteryzującą się walorami turystycznymi.

W sprzedaży takiego produktu oferowane są nie tylko walory przyrodnicze i antropogeniczne, ale także usługi świadczone przez różne podmioty gospodarcze w oparciu o istniejące zagospodarowanie turystyczne i paraturystyczne, dziedzictwo historyczne i kulturowe, gościnność i przychylność mieszkańców, a nawet wizerunek obszaru czy ogół zdarzeń, które dopiero zajdą podczas pobytu turysty.

Produkt turystyczny – kategoria „impreza” – to zestaw kilku usług lub usług i dóbr materialnych (rzeczy), oferowanych przez turoperatorów lub agentów najczęściej w postaci pakietu turystycznego. Przykładami tego typu produktów mogą być: wycieczki, wczasy, rajdy itp.
Produkt turystyczny – kategoria „wydarzenie” charakteryzuje się dużą spójnością tematyczną, organizacyjną oraz konkretnym umiejscowieniem w czasie i przestrzeni. Typowa dla tego produktu jest niecodzienność, wyjątkowość, a także cykliczność, np. pokazy, prezentacje, wystawy, festiwale filmowe, muzyczne, imprezy sportowe. Produkt turystyczny wydarzenie może egzystować samodzielnie, może też być częścią składową

produktu turystycznego impreza lub produktu turystycznego miejsce. Jako przykład można wymienić: Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera, Miodobranie Kurpiowskie Polana w Zawodziu koło Myszyńca.

Produkt turystyczny – kategoria „obiekt” charakteryzuje się występowaniem jednej wiodącej atrakcji (usługi) i dodatkowo kilku usług towarzyszących skupionych w jednym miejscu (obiekcie) mającym z punktu widzenia kartograficznego charakter punktowy (muzeum, zabytek, hala widowiskowo-sportowa, centrum konferencyjne, hotel, jaskinia, pomnik przyrody). Przykładami tego typu produktów mogą być: kompleks hotelowo-rekreacyjno-leczniczo-rehabilitacyjny, zamek, jaskinia itp.
Perspektywy dalszego rozwoju (jakie działania są planowane, by produkt nadal się

rozwijał) – plan działań, strategia rozwoju, członkostwo w sieciach, stowarzyszeniach, klastrach.

0-10
Opis atrakcyjności produktu turystycznego z punktu widzenia turystów (m. in. główne

atrakcje, USP – unique selling proposition, jakie unikalne cechy motywują turystów do skorzystania z oferty produktu? Jakie walory krajobrazu, cechy klimatu, obiekty dziedzictwa, zagospodarowania przestrzennego przyciągają turystów na dany teren i obszar? Opis segmentacji rynku docelowego).

0-10
Podjęte działania na rzecz komercjalizacji produktu turystycznego

Działania związane z wprowadzeniem produktu turystycznego na rynek, m.in. pakietowanie usług i ofert, korzystanie z różnych kanałów dystrybucji, wspólna strategia marketingowa, liczba oraz nazwy biur podróży, portali sprzedażowych mających w swojej ofercie ten produkt, etc. Opcjonalnie można posłużyć się danymi finansowymi lub statystycznymi z ostatnich 2 lat (liczba turystów, przychody, zysk netto).

0-10
Zastosowane innowacje w rozwoju produktu

Jakie nowatorskie i innowacyjne rozwiązania zastosowano w zakresie: samej oferty (np. oferowanie usług /produktów dotychczas na rynku nieznanych, zupełnie nowych), zarządzania (np. funkcjonowanie w ramach innowacyjnej formuły partnerstwa z innymi podmiotami), marketingu (stosowanie nowatorskich metod promocji, badań, komunikacji z rynkiem, etc.

0-5
Wykorzystanie nowych technologii w rozwoju produktu i jego promocji

Przykłady narzędzi nowych technologii to: beacony, QR kody, aplikacje mobilne, zastosowanie technologii web 2.0, planery podróży, geotagowanie, platformy multimedialne, multimedialne / interaktywne ekspozycje, systemy teleinformatyczne, rezerwacja / zakup on-line, e-booki, ekspozycje 3D, hologramy, wirtualne wycieczki, etc.

0-5
Gospodarcze, społeczne i ekonomiczne znaczenie produktu turystycznego dla rozwoju

regionu

Potencjał ekonomiczny produktu, w tym zdolność do generowania miejsc pracy, obraz produktu – postrzeganie oferty na rynku turystycznym, stopień komercjalizacji, efekt ekonomiczny, integrowanie społeczności lokalnej, szacunkowa wielkość ruchu turystycznego, możliwość recepcyjna produktu.

0-5
Zgodność z kierunkami działania POT i MROT

Czy produkt jest niszowy? Wizerunkowy? Czy jest zgodny z tematami wiodącymi w planie działania POT, np. wellbeing, turystyka kulturowa z rozszerzeniem na zamki i pałace, turystyka aktywna, w tym wodna, rowerowa, turystyka zrównoważona itp.

0-5
Opis podjętych działań promocyjnych

Udział w projektach i działaniach promocyjnych realizowanych przez POT, reklama w TV, reklama w prasie, reklama w radiu, reklama w Internecie, wydawnictwa promocyjne, udział w targach, outdoor, eventy, działania PR, inne oryginalne formy promocji.

0-5
Ocena materiałów promocyjnych załączonych do niniejszej aplikacji (jakość filmów,

zdjęć i innych materiałów)

Ocenie podlegają wyłącznie zdjęcia, a nie wizualizacje graficzne danego miejsca (prosimy o przesyłanie wyłącznie zdjęć wiarygodnych). Mile widzialne załączenie materiałów promocyjnych np. ulotek, broszur i innych w postaci PDF. Prosimy o przesłanie materiałów, do których posiadacie Państwo prawa autorskie.

0-10
ŁĄCZNA PUNKTACJA 70

 

 • 4

PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs zostanie ogłoszony na stronach internetowych i w mediach społecznościowych administrowanych przez MROT.
 2. Zawiadomienia o ogłoszeniu Konkursu zostaną dodatkowo wysłane do Członków MROT drogą elektroniczną.
 3. MROT przyjmuje zgłoszenia za pośrednictwem aplikacji konkursowej, przygotowanej i dostarczonej przez POT.
 4. MROT, po dokonaniu wstępnej weryfikacji zgłoszeń, przedstawia członkom Kapituły Konkursu zgłoszenia spełniające warunki określone w Regulaminie. MROT ma prawo do odrzucenia zgłoszeń niekompletnych, nie spełniających warunków formalnych oraz niezgodnych z przyjętą definicją produktu turystycznego.
 5. Kapituła Konkursu zapoznaje się z kandydaturami konkursowymi i dokonuje ich oceny na podstawie kryteriów, o których mowa w § 3 Regulaminu.
 6. W drodze indywidualnej oceny punktowej i kryteriów, o których mowa § 3, Kapituła Konkursu wybiera maksymalnie 10 kandydatów do Certyfikatu MROT z najwyższą liczbą punktów, a następnie spośród nich w drodze wyboru jawnego, wybiera maksymalnie 6 kandydatów, którym przyznaje Certyfikaty MROT.
 7. Zarząd MROT spośród pracowników MROT wskazuje Sekretarza Konkursu zapewniającego obsługę Konkursu i Kapituły Konkursu.
 8. Sekretarz Kapituły Konkursowej m.in. udziela informacji zgłaszającym produkty, weryfikuje nadsyłane zgłoszenia pod względem formalnym i przygotowuje oficjalny protokół z wynikami, będący podsumowaniem Konkursu.

 

 • 5

KAPITUŁA KONKURSU

 1. Zgłoszone do Konkursu, produkty turystyczne ocenia Kapituła Konkursu, powołana przez Zarząd MROT.
 2. W celu zapewnienia wysokiego poziomu i profesjonalizmu w podejściu do oceny zgłoszonych produktów turystycznych do udziału w pracach Kapituły Konkursu, zaproszeni zostają eksperci w zakresie turystyki, budowy i promocji produktów turystycznych, komunikacji społecznej i marketingowej, przedstawiciele środowisk akademickich związanych z turystyką, przedstawiciele kultury, przedstawiciele mediów oraz przedstawiciele izb branżowych. Dopuszcza się osoby pozostające poza strukturami Zarządu MROT i członków zwyczajnych organizacji w celu wzmocnienia relacji z branżą w regionach oraz stworzenia nowego kanału promocji konkursu.
 3. Wyboru osób, do których skierowane zostaną zaproszenia do udziału w pracach Kapituły Konkursu dokonuje Zarząd MROT, który podejmuje również decyzję o liczbie członków Kapituły Konkursu.
 4. Prace w Kapitule Konkursu są bezpłatne.
 5. Tryb pracy Kapituły Konkursu:
 • Członkowie Kapituły Konkursu oceniają produkt turystyczny na podstawie karty oceny, za pośrednictwem aplikacji przygotowanej przez POT, w terminie wskazanym w § 7 Regulaminu. Na podstawie indywidualnych ocen członków Kapituły Konkursu powstaje ranking maksymalnie 10 produktów turystycznych z największą liczbą punktów, który stanowi podstawę do dalszej oceny. Lista 10 najwyżej ocenionych produktów turystycznych przedstawiana jest na posiedzeniu Kapituły Konkursu.
 • W przypadku równej liczby punktów do kolejnego etapu głosowania zakwalifikowane zostają wszystkie produkty turystyczne, których punktacja mieści się w najlepszej „dziesiątce”.
 • W przypadku, kiedy ten sam produkt turystyczny zostanie zgłoszony przez więcej niż jeden podmiot (np. szlak przechodzący przez granice powiatów czy gmin), wtedy oceniany jest ten sam produkt dla obu podmiotów.
 • Certyfikat MROT przyznawany jest maksymalnie 6 kandydatom, którzy po zsumowaniu głosów poszczególnych członków Kapituły Konkursu uzyskali największą liczbę punktów. W sytuacji, gdy po zsumowaniu głosów poszczególnych członków Kapituły Konkursu, większa niż 6 liczba kandydatów, lub niektórzy spośród nich, otrzymają tę samą liczbę punktów, o wyborze 10 kandydatów decyduje Kapituła Konkursu w dodatkowym głosowaniu. W przypadku nierozstrzygniętego dodatkowego głosowania, rozstrzygającą decyzję w tym zakresie podejmuje Przewodniczący Kapituły.
 • Na wniosek członka Kapituły Konkursu, w przypadku stwierdzenia rażąco niskiego poziomu zgłoszonego produktu turystycznego lub nienależycie przygotowanych materiałów zgłoszeniowych, Przewodniczącemu Kapituły przysługuje prawo odrzucenia zgłoszenia z Konkursu na każdym etapie Konkursu.
 • Decyzja Kapituły Konkursu jest ostateczna.

 

 • 6

WARUNKI ZGŁOSZENIA

 1. Zgłoszenia do Konkursu dokonuje się za pomocą formularza zgłoszeniowego dostępnego w aplikacji internetowej POT.
 2. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą internetową za pomocą aplikacji wraz z wszelkimi załącznikami (materiałami promocyjnymi) zgodnie z poniższymi wymaganiami:
 • Formularz aplikacyjny należy wypełnić starannie, podając jak najwięcej informacji opisujących produkt turystyczny,
 • Każda zgłoszona kandydatura musi zawierać zdjęcia oraz powinna zawierać inne materiały multimedialne poświadczające atrakcyjność produktu turystycznego i potwierdzające spełnienie kryteriów, o których mowa w § 3 Regulaminu.
 • Rozpatrywane będą wyłącznie kandydatury, które dotrą do MROT w wyznaczonym terminie, o którym mowa w § 7 Regulaminu,
 • Regulamin znajduje się na stronach internetowych MROT i POT: www.mrot.pl, www.konkurs.pot.gov.pl,
 • Dodatkowych informacji udziela Sekretarz Konkursu: Renata Konewecka, e-mail: konewecka@mrot.pl.
  1. Spośród 6 produktów turystycznych wyróżnionych Certyfikatem MROT, Kapituła Konkursu ma prawo zgłosić do Certyfikatu POT maksymalnie 3 produkty turystyczne, które zgłasza do etapu ogólnopolskiego jako kandydatów do miana Certyfikatu POT (w tym 1 z nich do miana Certyfikatu Internautów).
  2. W Konkursie w danym roku mogą brać udział produkty wyróżnione w poprzednich latach.
  3. Kapituła Konkursu zgłasza do POT także 1 produkt turystyczny do tytułu Certyfikat Specjalny oraz 1 do tytułu Złoty Certyfikat POT, spełniające kryteria określone w Regulaminie POT.
  4. Łączna liczba wszystkich zgłoszonych produktów turystycznych przez MROT nie może przekroczyć 5 (3 Certyfikaty POT, w tym Certyfikat Internautów, 1 Certyfikat Specjalny, 1 Złoty Certyfikat).
  5. Wszyscy kandydaci wymagają zgłoszenia poprzez aplikację POT.

 

 • 7

TERMINY

 1. Termin rozpoczęcia Konkursu – 15.07.2022 r.
 2. Termin przyjmowania zgłoszeń drogą on-line – 31.08.2022 r.
 3. Ceremonia wręczenia Certyfikatów do końca 2022 r. (stacjonarnie lub w trybie online w zależności od bieżącej sytuacji epidemicznej).
 4. Terminy powyższe w uzasadnionych przypadkach mogą ulec zmianie.

 

 • 8

NAGRODY

 1. Produkty turystyczne wyróżnione Certyfikatem MROT zostaną włączone w wybrane działania promocyjne prowadzone przez MROT, przede wszystkim w mediach społecznościowych prowadzonych przez MROT na zasadach określonych przez MROT, do końca następnego roku kalendarzowego. MROT może zdecydować o wydłużeniu tego terminu. Nasilenie oraz realizacja ww. działań będą zależne od aktualnej sytuacji epidemicznej.
 2. Wszystkie produkty turystyczne, którym przyznane zostały Certyfikaty MROT otrzymają zgodę na posługiwanie się logo Certyfikatu MROT 2022 w swoich materiałach promocyjnych, na zasadach określonych przez MROT.

 

 • 9

INNE POSTANOWIENIA

 1. Przesłane na Konkurs materiały i dokumentacja zostaną zabezpieczone przez MROT i nie będą zwracane.
 2. Podmioty zgłaszające produkty do Konkursu przejmują od MROT wszelką odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich dotyczących praw autorskich lub/i praw własności do produktów turystycznych, jakie mogą wyniknąć w związku ze zgłoszeniem ich do Konkursu.
 3. Wypełnienie zgłoszenia jest równoznaczne z przyjęciem zobowiązań i warunków wynikających z niniejszego Regulaminu.
 4. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające prawidłowe przeprowadzenie Konkursu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym siły wyższej.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu, przy zastosowaniu odpowiednich form informacji i zawiadomień uczestników Konkursu.
 6. Organizator ma prawo podjąć decyzję o zakończeniu Konkursu w każdym momencie bez rozstrzygania Konkursu. Informacja o tym zostanie podana na stronie internetowej mrot.pl.
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych uniemożliwiających lub opóźniających wręczenie przez Organizatora nagrody w związku z prowadzeniem Konkursu.
 8. Konkurs nie podlega przepisom ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 888).
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich, w szczególności wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej, w tym za nieprzestrzeganie przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. Dz. U. z 2021 r. , poz. 1062, z późn. zm.). W przypadku zgłoszenia jakichkolwiek roszczeń przez osoby trzecie, uczestnik Konkursu zobowiązuje się zwolnić Organizatora Konkursu z tego tytułu.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do żądania od uczestników udzielania informacji lub wyjaśnień, przedłożenia oświadczeń, dokumentów lub innych materiałów (w tym na piśmie, także po zakończeniu Konkursu) mających znaczenie dla Konkursu – pod rygorem wykluczenia z Konkursu, nieprzyznania nagrody, nie wydania przyznanej nagrody lub utraty prawa do przyznanej nagrody.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestnika z Konkursu lub nie przyznania nagrody, nie wydania przyznanej nagrody lub stwierdzenia utraty prawa do przyznanej nagrody w przypadku, gdyby Uczestnik nie spełniał warunków Regulaminu, dokonał zgłoszenia produktu turystycznego niezgodnie z obowiązującym prawem lub Regulaminem, podał lub złożył w związku z Konkursem nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, dane, wyjaśnienia, oświadczenia, zgody, dokumenty lub inne materiały.
 • Prawo powyższe zastrzeżone jest także w przypadku, gdy zgłoszony produkt turystyczny nie będzie spełniać warunków Regulaminu lub będzie obarczony wadami prawnymi.
 • W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących stosowania niniejszego Regulaminu, Organizatorowi przysługuje prawo dokonania wiążącej wykładni jego postanowień.
 • Poprzez dokonanie zgłoszenia produktów turystycznych do Konkursu, zwycięzca, który otrzyma tytuł wskazany w § 2 ust. 2, udziela MROT niewyłącznej, nieodpłatnej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie przez MROT z utworów załączonych do produktu turystycznego w szczególności zdjęć, filmów, itp. Powyższa licencja obejmuje prawo do wykorzystania utworów w celach promocyjnych w ramach działalności statutowej MROT, w tym m.in. poprzez wprowadzania utworów lub poszczególnych elementów do pamięci komputera i sieci wewnętrznych typu Intranet oraz Internet, jak również przesyłania utworu w ramach wyżej wymienionej sieci; upubliczniania utworów w formie elektronicznej; trwałe lub czasowe zwielokrotnienia jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów – wytwarzania określoną techniką egzemplarzy oraz w zakresie obrotu egzemplarzami, na których zostały one utrwalone; użyczenia lub najmu egzemplarzy; wykorzystanie utworów lub ich dowolnych części do prezentacji.
 • Produkt, który otrzyma miano Certyfikatu MROT zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o udzieleniu licencji, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu.

 

 • 10

INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Zadania MROT w zakresie organizacji Konkursu obejmują w szczególności:

 • koordynację przeprowadzenia Konkursu,
 • relacjonowanie przebiegu Konkursu na łamach stron internetowych administrowanych przez MROT,
 • stworzenie właściwych warunków pracy Kapituły Konkursu, w szczególności umożliwienie jej Członkom pełnego zapoznania się z ofertą zgłoszonych produktów turystycznych,
 • organizacja finałowej Ceremonii wręczenia Certyfikatów MROT,
 • przygotowanie i realizacja działań promocyjnych dla zdobywców Certyfikatów MROT.

 

 • 11

OCHRONA INFORMACJI

 1. Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna stosuje zapisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych”).
 2. Przetwarzanie danych osobowych wymaga podstawy prawnej. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych przewiduje kilka rodzajów takich podstaw prawnych dla przetwarzania danych, a w przypadkach udziału w konkursie, co do zasady jest to zgoda.
 3. Uczestnik Konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu rejestracji zgłoszenia udziału w Konkursie, przeprowadzenia głosowania na produkt certyfikowany, opublikowania danych zwycięzców i upublicznienia wizerunku zwycięzcy na stronach internetowych administrowanych przez MROT, przygotowania i realizacji działań promocyjnych dla zwycięzców oraz w celach sprawozdawczych.
 4. Zgoda jest dobrowolna i może zostać cofnięta w dowolnym momencie przez wysłanie wiadomości e-mail na adres MROT (biuro@mrot.pl). Jednakże brak zgody uniemożliwia rejestrację zgłoszenia i przeprowadzenie głosowania, a z uwagi na charakter promocyjny nagród, brak zgody powoduje, że MROT nie może wywiązać się ze zobowiązań określonych w § 8 Regulaminu.
 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, iż:
  • administratorem danych osobowych uczestnika Konkursu jest Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 27 reprezentowana przez Zarząd;
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu rejestracji zgłoszenia do Konkursu i dalej jak w § 11 ust. 3 na podstawie wyrażonej przez uczestnika zgody (art. 6 ust 1 pkt a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych);
  • dane osobowe będą pozyskiwane od Partnerów i przekazywane Partnerom Konkursu wymienionym w § 1 Regulaminu w celach jak w § 11 ust. 3. oraz wykonawcom kampanii promocyjnych;
  • dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, z wyjątkiem wizerunku, ponieważ wizerunek upubliczniony może być przekazywany do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej;
  • dane osobowe w postaci wizerunku udostępniamy wszystkim, ponieważ wizerunek będzie podany do publicznej wiadomości;
  • wycofanie zgody na upublicznienie wizerunku wiąże się z brakiem możliwości przetwarzania wizerunku przez administratora od dnia złożenia wycofania zgody, usunięciem wizerunku z materiałów wewnętrznych, stron internetowych i mediów administrowanych przez MROT oraz innych materiałów promocyjno-informacyjnych; nie będzie możliwe zebranie materiałów, które zostały upublicznione przed wycofaniem zgody;
  • dane osobowe laureatów Konkursu będą przechowywane przez okres 1 roku lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie, z tym, że działania przetwarzania podjęte przed cofnięciem zgody pozostają w zgodzie z prawem, w tym w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych; dane pozostałych uczestników Konkursu będą przechowywane do czasu rozstrzygnięcia edycji Konkursu;
  • przetwarzane dane osobowe dotyczyć będą następujących kategorii osób:
 6. członkowie Kapituły Konkursu,
 7. administratorzy poszczególnych podmiotów,
 8. osoby reprezentujące produkt turystyczny i zgłaszające produkt do Konkursu;
  • przetwarzane będą dane następujących kategorii:
 9. imię i nazwisko,
 10. adres e-mail,
 11. numer telefonu komórkowego;
  • uczestnik konkursu ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  • uczestnik konkursu ma również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781).

 

 

Załącznik nr 1

OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU LICENCJI NIEWYŁĄCZNEJ

 

na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej z siedzibą w Warszawie 00-029, ul. Nowy Świat 27, NIP: 527-25-26-718,

Regon: 140637878

zwanej dalej „Licencjobiorcą”

przez

…………………………………………… z siedzibą……………………………………… w ………………………………………………………….……………….

przy ul. ………………………, kod pocztowy …..-……….., REGON …………………………, NIP

…………………………………………..……………., wpisaną …………………………………………………………………………………………………

…………………,

reprezentowaną przez:

………………………………………………..

zwanego/ą dalej „Licencjodawca”

 1. Licencjodawca oświadcza, że jest twórcą przekazywanych w ramach konkursu na „Najlepszy Produkt Turystyczny Województwa Mazowieckiego” zdjęć oraz filmów zwanych dalej „Utworami” i przysługuje mu pełnia praw autorskich tak majątkowych, jak i osobistych, do Utworów.
 2. Lista zdjęć i filmów stanowiących Utwory, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego oświadczenia.
 3. Licencjodawca oświadcza także, iż Utwory, o którym mowa w ust. 1 i 2, są oryginalne i nie naruszają praw autorskich osób trzecich, uprawnień jakichkolwiek osób związanych z rozpowszechnianiem ich wizerunku, przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, są wolne od niedozwolonych zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Licencjobiorcę na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu eksploatacji Utworów.
 4. Licencjodawca jest odpowiedzialny przed Licencjobiorcą za wszelkie wady prawne Utworów, a w szczególności za roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia ich dóbr oraz praw, o których mowa w ust. 3 powyżej.
 5. Licencjodawca oświadcza, że jego prawa do Utworów nie są i nie będą ograniczone w zakresie mającym wpływ na prawidłowe wykonanie niniejszego oświadczenia o przeniesieniu majątkowych praw autorskich do Utworów na Licencjobiorcę. Ponadto Licencjodawca zapewnia, iż do dnia złożenia niniejszego oświadczenia nie zaciągnął jakichkolwiek zobowiązań, które ograniczyłyby lub wyłączały prawo Licencjodawcy do przeniesienia przysługujących mu praw na Licencjobiorcę.
 6. Licencjodawca oświadcza, że z dniem złożenia niniejszego oświadczenia nieodpłatnie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych udziela Licencjobiorcy licencji niewyłącznej na korzystanie przez MROT z Utworów na następujących polach eksploatacji:
 • rozpowszechnianie Utworów poprzez umieszczenie go na stronach internetowych należących do Licencjobiorcy,
 • utrwalanie całości lub fragmentów Utworów na każdego rodzaju nośnikach danych, w tym na papierze oraz nośnikach zapisu magnetycznego lub cyfrowego,
 • zwielokrotnianie całości lub fragmentów Utworów przy użyciu dostępnych technik (tj. techniki offsetowej i kserograficznej),
 • w zakresie wprowadzenia Utworów do pamięci komputera i sieci informatycznych (Internetu), w tym wykorzystania w kampaniach prowadzonych w Internecie,
 • publicznego prezentowania, wykonywania, wystawiania, wyświetlania, odtwarzania oraz nadawania i reemitowania, a także wykorzystania Utworów w materiałach poligraficznych – w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 • wykorzystania Utworów dla celów informacyjnych, reklamy, promocji, oznaczenia i identyfikacji Licencjobiorcy, jego produktów, marek i znaków handlowych, a także przedmiotu jego działalności, w tym poprzez wykorzystywanie w telewizji, w kampaniach w Internecie, we wszystkich materiałach promocyjnych Licencjobiorcy,
 • wykorzystania Utworów na łamach prasy lokalnej i ogólnopolskiej oraz własnych materiałach, w reklamie, w dowolnym miejscu i formacie.
  1. Wraz z udzieleniem licencji niewyłącznej, Licencjodawca przenosi na Licencjobiorcę prawo własności nośnika, na którym Utwory zostały utrwalone.
  2. Licencjodawca zabezpiecza Licencjobiorcę i zwalnia go z odpowiedzialności w odniesieniu do roszczeń osób trzecich zawiązanych z naruszeniem praw autorskich, zarówno majątkowych, jak i osobistych, roszczeń osób trzecich zgłoszonych w związku z rozpowszechnianiem ich wizerunków, wszelkich innych roszczeń związanych z przedmiotem niniejszego oświadczenia o przeniesieniu majątkowych praw autorskich do Utworów na Licencjobiorcę, a także w odniesieniu do roszczeń lub odpowiedzialności Licencjobiorcy związanej z nieprawdziwością któregokolwiek z oświadczeń lub zapewnień złożonych przez Licencjodawcę.
  3. W razie wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami, skierowanymi do Licencjobiorcy z tytułu naruszenia majątkowych praw autorskich lub innych opisanych w ust. 6 praw, Licencjodawca dostarczy niezbędne dokumenty, wykazujące jego prawa i potwierdzające brak naruszenia praw osób trzecich, a w wypadku ich naruszenia zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem roszczeń przez osoby trzecie, w tym zasądzonych kwot, odszkodowań oraz faktycznie poniesionych przez Licencjobiorcę i udokumentowanych kosztów obsługi prawnej, w terminie do 14 dni od daty doręczenia Licencjodawcy wezwania do zapłaty. Ponadto, w razie wystąpienia przez osobę trzecią z powództwem przeciwko Licencjobiorcy, Licencjodawca przystąpi do postępowania po stronie Licencjobiorcy i podejmie na własny koszt wszelkie czynności faktyczne i procesowe, jakie będą niezbędne do rozstrzygnięcia sprawy na korzyść Licencjobiorcy.
  4. Licencjodawca udziela licencji niewyłącznej w ramach niniejszego oświadczenia do prawa wykonywania i wyrażania zgody na wykonywanie zależnych praw autorskich do Utworów, w tym między innymi prawo tworzenia utworów zależnych i dokonywania zmian w Utworach. Licencjodawca jednocześnie potwierdza, że prawa autorskie do wszelkich przeróbek, modyfikacji i adaptacji Utworów (w tym prawo do korzystania i dysponowania nimi) będą stanowiły wyłączną własność Licencjobiorcy, zgodnie z zakresem wskazanym w ust. 6 powyżej.
  5. Licencjodawca potwierdza, że nabyta przez Licencjobiorcę na podstawie niniejszego oświadczenia licencja niewyłączna do Utworów może zostać przeniesiona na dowolną osobę trzecią, wyznaczoną lub wskazaną przez Licencjobiorcę, w tym Licencjobiorca może udzielić sublicencji lub upoważnić dowolną osobę trzecią do wykonywania praw w jego imieniu.

 

 

Data …………………………………

 

……………………………………………………..

(Licencjodawca: imię i nazwisko oraz czytelny, własnoręczny podpis

 

[1] Jacek Kaczmarek, Andrzej Stasiak, Bogdan Włodarczyk, Produkt turystyczny – Pomysł – Organizacja – Zarządzanie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.