MAZOWIECKA WIEŚ ZAPRASZA – PODSUMOWANIE KONFERENCJI 2021

W dniu 29 października 2021 roku Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna przeprowadziła konferencję on-line „Trendy w rozwoju zrównoważonej turystyki”. Konferencja podsumowała projekt „Promocja rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich na Mazowszu”, który MROT realizowała jako partner KSOW. Operacja „Promocja rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich na Mazowszu” jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zarejestrowany przebieg konferencji jest dostępny pod linkiem:
https://www.facebook.com/Mazowiecka.Regionalna.Organizacja.Turystyczna/videos/1572128123126003/

Konferencja odbyła się zgodnie z programem:
10.00 – 10.25 – powitanie uczestników, rozmowa z zaproszonymi gośćmi
10.25 – 10.30 – wprowadzenie do tematu konferencji, prezentacja programu
10.30 – 11.00 – prezentacja obiektów agroturystycznych z północnej części województwa mazowieckiego
11.00 – 11.15 – wywiad z gestorami wybranego obiektu
11.15 – 12.00 – prezentacja pt. „Wdrażanie turystyki zrównoważonej na obszarach wiejskich – wyzwania, bariery i dobre praktyki” – Marta Mills
12.00 – 12.15 – prezentacja obiektów agroturystycznych z zachodniej części województwa mazowieckiego
12.15 – 12.30 – wywiad z gestorami wybranego obiektu
12.30 – 12.50 – przerwa
12.50 – 13.35 – wywiad ekspertem „Zrównoważona turystyka na obszarach wiejskich na Mazowszu – szansa czy wyzwanie?” – dr Bartłomiej Walas
13.35 – 13.50 – prezentacja obiektów agroturystycznych z południowej części województwa mazowieckiego
13.50 – 14.05 – wywiad z gestorami wybranego obiektu
14.05 – 14.50 – prezentacja badań „Agroturystyka na Nowo” – Barbara Zajączkowska
14.50 – 15.05 – prezentacja obiektów agroturystycznych ze wschodniej części województwa mazowieckiego
15.05 – 15.20 – wywiad z gestorami wybranego obiektu
15.20 – 15.30 – podsumowanie konferencji

Osobą prowadzącą konferencję była redaktorka portalu www.ModaNaMazowsze.pl – Magdalena Walusiak.

Podczas konferencji zaprezentowano również książkową wersję przewodnika „Mazowiecka wieś zaprasza” cz.2.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna wraz z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” będące partnerami KSOW wystąpiły z wnioskiem o realizację operacji pod nazwą „Promocja rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich na Mazowszu”.

Finansowanie projektu

Projekt jest finansowany w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Krótki opis projektu i jego celów

Celem operacji jest promocja rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich na Mazowszu poprzez:
• Opracowanie i publikację przewodnika „Mazowiecka wieś zaprasza” cz.2;
• Realizację spotów promujących poszczególne gospodarstwa oraz umieszczenie ich na stronach administrowanych przez MROT: mrot.pl, modanamazowsze.pl oraz w zinte-growanych mediach społecznościowych w kanałach Facebook, Instagram, YouTube;
• Publikację opracowanych materiałów na stronie MROT: modanamazowsze.pl oraz w magazynie „Moda na Mazowsze” (kwartalnik wydawany przez MROT, którego wersja w pdf będzie dostępna na stronach administrowanych przez MROT);
• Cykl wywiadów promocyjnych z przedstawicielami gospodarstw agroturystycznych;
• Organizację konferencji „Trendy w rozwoju zrównoważonej turystyki” promującej ciekawe rozwiązania dotyczące rozwoju „zielonej turystyki” na obszarach wiejskich oraz promującej również powstały przewodnik, spoty promocyjne, wywiady z właścicielami obiektów oraz umożliwiającej transfer wiedzy i wymianę informacji pomiędzy partnerami zainteresowanymi rozwojem turystyki na obszarach wiejskich.

Beneficjenci projektu:
• właściciele obiektów turystyki wiejskiej,
• potencjalni turyści odwiedzający województwo mazowieckie zainteresowanych wypoczynkiem na wsi,
• mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Rezultaty projektu:
• przewodnik „Mazowiecka wieś zaprasza” cz.2 publikowany w wersji drukowanej oraz udostępniany w wersji cyfrowej PDF na portalach MROT i w zintegrowanych mediach społecznościowych,
• dwadzieścia min. 30-sekundowych spotów promocyjnych prezentujących 20 gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej na Mazowszu,
• konferencja promocyjna „Trendy w rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich na Mazowszu” on-line stanowiąca również forum wymiany doświadczeń oraz transferu wiedzy,
• dziesięć promocyjnych wywiadów wideo z właścicielami obiektów turystyki wiejskiej świadczących działalność turystyczną i oferujących usługi turystyczne wraz z ich udostępnieniem w sieci.

Czas realizacji projektu:
Termin realizacji – 1 kwietnia 2021 – 2 listopada 2021.

* * *

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – to propozycja szeroko rozumianej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy wszystkimi organizacjami działającymi na obszarach wiejskich oraz na rzecz ich rozwoju.

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim, realizując założenia PROW 2014-2020 wspiera lokalne inicjatywy na obszarach wiejskich oraz propaguje regionalną kulturę i historię, podejmuje szereg działań informacyjno-promocyjnych, których celem jest aktywizacja społeczności lokalnej, wspieranie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych dla rozwoju obszarów wiejskich.

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
tel.: 22 59 79 701
e-mail: ksow@mazovia.pl

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.