MAZOWIECKA WIEŚ ZAPRASZA – PROJEKT W TRAKCIE REALIZACJI

Po konsultacjach związanych z wytypowaniem obiektów do uczestnictwa w projekcie „Promocja zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarach wiejskich na Mazowszu” ruszyły prace nad realizacją założonych celów, które będą trwały do połowy października 2021. Podczas konsultacji i wyboru obiektów nieocenione okazało się wsparcie merytoryczne Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”.

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna wraz z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” będące partnerami KSOW wystąpiły z wnioskiem o realizację operacji pod nazwą „Promocja rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich na Mazowszu”.

Finansowanie projektu

Projekt jest finansowany w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Krótki opis projektu i jego celów

Celem operacji jest promocja rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich na Mazowszu poprzez:
• Opracowanie i publikację przewodnika „Mazowiecka wieś zaprasza” cz.2;
• Realizację spotów promujących poszczególne gospodarstwa oraz umieszczenie ich na stronach administrowanych przez MROT: mrot.pl, modanamazowsze.pl oraz w zinte-growanych mediach społecznościowych w kanałach Facebook, Instagram, YouTube;
• Publikację opracowanych materiałów na stronie MROT: modanamazowsze.pl oraz w magazynie „Moda na Mazowsze” (kwartalnik wydawany przez MROT, którego wersja w pdf będzie dostępna na stronach administrowanych przez MROT);
• Cykl wywiadów promocyjnych z przedstawicielami gospodarstw agroturystycznych;
• Organizację konferencji „Trendy w rozwoju zrównoważonej turystyki” promującej ciekawe rozwiązania dotyczące rozwoju „zielonej turystyki” na obszarach wiejskich oraz promującej również powstały przewodnik, spoty promocyjne, wywiady z właścicielami obiektów oraz umożliwiającej transfer wiedzy i wymianę informacji pomiędzy partnerami zainteresowanymi rozwojem turystyki na obszarach wiejskich.

Beneficjenci projektu:
• właściciele obiektów turystyki wiejskiej,
• potencjalni turyści odwiedzający województwo mazowieckie zainteresowanych wypoczynkiem na wsi,
• mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Rezultaty projektu:
• przewodnik „Mazowiecka wieś zaprasza” cz.2 publikowany w wersji drukowanej oraz udostępniany w wersji cyfrowej PDF na portalach MROT i w zintegrowanych mediach społecznościowych,
• dwadzieścia min. 30-sekundowych spotów promocyjnych prezentujących 20 gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej na Mazowszu,
• konferencja promocyjna „Trendy w rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich na Mazowszu” on-line stanowiąca również forum wymiany doświadczeń oraz transferu wiedzy,
• dziesięć promocyjnych wywiadów wideo z właścicielami obiektów turystyki wiejskiej świadczących działalność turystyczną i oferujących usługi turystyczne wraz z ich udostępnieniem w sieci.

Czas realizacji projektu:
Termin realizacji – 1 kwietnia 2021 – 2 listopada 2021.

* * *

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – to propozycja szeroko rozumianej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy wszystkimi organizacjami działającymi na obszarach wiejskich oraz na rzecz ich rozwoju.

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim, realizując założenia PROW 2014-2020 wspiera lokalne inicjatywy na obszarach wiejskich oraz propaguje regionalną kulturę i historię, podejmuje szereg działań informacyjno-promocyjnych, których celem jest aktywizacja społeczności lokalnej, wspieranie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych dla rozwoju obszarów wiejskich.

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
tel.: 22 59 79 701
e-mail: ksow@mazovia.pl

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.