MROT REALIZUJE KOLEJNY ETAP MIĘDZYNARODOWEGO PROJEKTU EDUKACYJNEGO ESTET

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna jest partnerem projektu pt. ESTET – Włączanie kompetencji z zakresu zrównoważonego rozwoju w kształcenie i szkolenia dotyczące turystyki. W ramach realizacji projektu zakończono prace nad osiągnięciem celu pierwszego tj. Opracowania koncepcyjnej podstawy włączania umiejętności w zakresie zrównoważonego rozwoju do programów kształcenia i szkolenia zawodowego w dziedzinie turystyki.

Dokument ten powstał na podstawie przeprowadzonych przez wszystkich partnerów projektu w poszczególnych krajach spotkań w grupach focusowych z dwiema głównymi grupami odbiorców z branżą turystyczną oraz środowiskiem nauczycieli i edukatorów przygotowujących kadry dla gospodarki turystycznej. Na podstawie przygotowanych przez wszystkich partnerów raportów cząstkowych postała całościowa koncepcja dotycząca włączania umiejętności z zakresu zrównoważonej turystyki do programów nauczania, która będzie punktem wyjścia do kolejnych działań projektowych.

Niniejsze założenia koncepcyjne określają zrównoważony rozwój i zielone umiejętności, które mogą być wykorzystane w instytucjach VET i IVET. W ten sposób pomogą wyposażyć studentów i przyszłych pracowników w umiejętności i kompetencje niezbędne do sprostania jednemu z najpilniejszych współczesnych wyzwań globalnych, a także zapewnią pracodawcom możliwości umiejętnego radzenia sobie z tym wyzwaniem. Przedstawią także niektóre z wyzwań i najlepszych praktyk, z którymi borykają się zarówno turystyczne instytucje edukacyjne, jak i biznes turystyczny w zakresie zrównoważenia środowiskowego, społeczno-kulturowego i gospodarczego.

Ramy projektu opierają się na badaniach źródłowych i gromadzeniu danych jakościowych. Badanie źródeł wtórnych obejmowało przegląd 30 programów nauczania turystyki na poziomach VET, IVET, licencjackich i magisterskich oraz przegląd 44 artykułów w czasopismach akademickich, raportów politycznych, europejskich projektów turystycznych, raportów organizacji pozarządowych (NGO) i stron internetowych związanych ze zrównoważoną turystyką w Unii Europejskiej. Badania jakościowe obejmowały 12 grup fokusowych w sześciu krajach konsorcjum projektu ESTET, w tym w Bułgarii, Francji, Grecji, Irlandii, Włoszech i Polsce. W każdym kraju zorganizowano dwie grupy fokusowe, jedną z udziałem specjalistów VET, a drugą ze specjalistami i ekspertami w przedsiębiorstwach. Materiał będący podsumowaniem tych badań zostanie wykorzystany w ramach projektu ESTET do stworzenia filmów do mikro-nauczania, questów internetowych oraz jako pomysły na projekty usługowe dla instytucji edukacyjnych w turystyce.

Obecnie raport podlega tłumaczeniu na języki narodowe wszystkich krajów biorących udział w projekcie i w najbliższym czasie zostanie szeroko udostępniony.

Pozwoli to na przejście do kolejnych kluczowych działań projektowych, takich jak:
• Zapewnienie materiałów dydaktycznych w zakresie turystyki zrównoważonej, dostosowanych do skutecznego włączenia ich do programów kształcenia i szkolenia zawodowego.
• Opracowanie i pilotowanie kompleksowego programu doskonalenia zawodowego dla pracowników VET w dziedzinie turystyki zrównoważonej i innowacyjnych praktyk nauczania

Projekt pozostaje niewątpliwie w zgodzie z ogólnoświatowymi trendami dotyczącymi zrównoważonego rozwoju, a obecna sytuacja związana z pandemią Covid-19 dodatkowo wzmocniła jego znaczenie. Zrównoważona turystyka będzie absolutną koniecznością w czasach postpandemicznych.

O kolejnych działaniach w ramach projektu będziemy informować na bieżąco, ponieważ mamy świadomość, że tego typu projekt będzie miał szczególne znaczenie w czasie powrotu turystyki po pandemii Covid-19.

Projekt ESTET ma na celu wzmocnienie pozycji podmiotów prowadzących kształcenie i szkolenie zawodowe w całej Europie, aby dostosować edukację i szkolenie w zakresie turystyki do nowych trendów rozwoju branży turystycznej poprzez włączenie umiejętności w zakresie zrównoważonego rozwoju do programów nauczania realizowanych za pomocą innowacyjnych praktyk.

Projekt jest międzynarodowy i jest realizowany przez 7 partnerów z Polski, Włoch, Grecji, Francji, Irlandii i Bułgarii, a jego liderem jest Społeczna Akademia Nauk. Projekt jest realizowany w ramach programu Erasmus+.

Więcej informacji o projekcie: https://www.facebook.com/estet.project

Zdjęcie: Pixabay