NOWA USTAWA REGULUJĄCA DZIAŁALNOŚĆ HOTELI, PRZEWODNIKÓW I PILOTÓW WYCIECZEK

Hotelarze, piloci wycieczek i przewodnicy mogą spodziewać się nowych regulacji. Podczas Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pt. „Rynek Pracy w Sektorze Turystyki po pandemii – współpraca z Sektorem Edukacji w zakresie szkolnictwa zawodowego”, zorganizowanej przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Turystyce, wspólnie z Wyższą Szkołą Gospodarki w Bydgoszczy, dyrektor departamentu turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki, dr Dominik Borek przedstawił założenia reformy regulacji rynku usług hotelarskich, pilotażu i przewodnictwa.

Projekt nowej ustawy o rodzajach usług turystycznych, gdyż taki jest roboczy tytuł nowej regulacji jest na etapie prac w ministerstwie, pod roboczym tytułem. Projektowana ustawa ma zastąpić obowiązującą ustawę o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. Jej głównym celem, jak przekonywał dr Borek, głównym celem przyświecającym MSiT, jest wzmocnienie ochrony konsumenta oraz wyeliminowanie nieuczciwych praktyk rynkowych w obszarze zakwaterowania.

Projektowana regulacja ma uspójnić podział usług turystycznych, z ustawą o imprezach turystycznych. Znajdzie się w niej podział usług na cztery kategorie, tak jak ma to miejsce w obowiązujące ustawie.

Dominik Borek zapowiedział, że projekt ustawy zakłada prowadzenie ewidencji obiektów hotelowych i campingów na poziomie wojewódzkim. Wykaz turystycznych obiektów noclegowych i pól biwakowych miałby być prowadzony na poziomie gminy. Obydwie ewidencje byłyby prowadzone w ramach Centralnego Wykazu Obiektów Zakwaterowania, który zostanie udostępniony przez ministerstwo.

W opracowywanej ustawie postuluje się aby każdy turystyczny obiekt zakwaterowania posiadał obowiązkowo regulamin porządkowy, a w szczególności przepisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa małoletnim, przeciwdziałające wykorzystywaniu seksualnemu dzieci. Zgodnie z propozycjami, rada gminy mogłaby, w drodze uchwały, mogłaby określać dodatkowe warunki, jakie powinien zawierać regulamin porządkowy w obiektach noclegowych na jej terenie.

Ustawodawca planuje wprowadzenie kar administracyjnych za używanie używanie wprowadzających klienta w błąd oznaczeń dla świadczących usługi noclegowe, używanych w celach marketingowych oraz penalizację zachowań dotyczących świadczenia usług noclegowych dla podmiotów działających nielegalnie. Przedsiębiorcy, którzy działali nielegalnie mieli dość czasu na legalizację swojej działalności. Teraz nadejdą kary – zapowiadał dr Dominik Borek, dodając, że zostaną zwiększone kary za nielegalne używanie nazw chronionych, takich jak hotel, motel, czy pensjonat. Podkreślił, że dotychczas obowiązujące za to kary nie są ani dotkliwe, ani adekwatne.

Wśród korzyści, jakie będą płynąć z nowej ustawy, dr Borek wymienia uspójnienie praktyki rynkowej w zakresie nazewnictwa i ochrony prawnej, ujednolicenie nazewnictwa z tym występującym w innych przepisach, wzmocnienie prestiżu obiektów hotelowych i kempingów, ograniczenie rażących działań stosowanych przez OTA i zapewnienie swobody ustalania cen zakwaterowania, wyeliminowanie problemów interpretacyjnych, dotyczących krótkotrwałego najmu.

Zmiany w przepisach najmniej dotkną pilotów wycieczek. Ustawodawca uznał, że dotychczasowe, branżowe certyfikaty wystarczą, a zawód może pozostać zderegulowany. Dominik Borek zapowiedział natomiast powrót do pewnej regulacji zawodu przewodnika turystycznego. W przypadku przewodników miejskich i terenowych, określanie zasad tego, kto może oprowadzać mogłoby zostać określone w przepisach prawa lokalnego.

Utrzymane zostaną regulacje dla przewodników górskich (sudeckich, beskidzkich i tatrzańskich) i wysokogórskich. W przypadku tych drugich może zostać wprowadzony podział na międzynarodowych przewodników wysokogórskich i przewodników wysokogórskich tatrzańskich. Planowane są też zmiany w zakresie możliwości dojścia do zawodu przewodnika górskiego.

Ustawodawca, w opracowywanych przepisach postuluje także wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej dla przewodników górskich, a także wprowadzenie odpowiedzialności karnej dla działanie bez uprawnień.

Prace nad nową ustawą są na razie na bardzo wstępnym etapie i jeszcze wiele może zmienić, zanim osiągnie ona swój ostateczny kształt. W najbliższym czasie na naszych łamach pojawi się dokładniejsza relacja z konferencji.

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki / Zdjęcie: Pixabay