OGÓLNOPOLSKI PRZEGLĄD KSIĄŻKI KRAJOZNAWCZEJ I TURYSTYCZNEJ

Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej jest wydarzeniem cyklicznym od lat promującym publikacje o tematyce krajoznawczej i turystycznej, przekazujące wiedzę o bogactwie i dorobku kulturowo-historycznym naszego kraju. Krajoznawstwo służy edukacji społecznej, humanizacji społeczeństwa, budzi wrażliwość i poczucie odpowiedzialności wobec środowiska przyrodniczego, uczy szacunku dla pamiątek przeszłości.

Przewodnią myślą polskiego krajoznawstwa było zawsze aktywne uczestnictwo w podstawowych patriotycznych nurtach życia narodu i państwa. W najbliższym zaś czasie do głównych działań krajoznawczych powinno należeć przeciwdziałanie widocznemu kryzysowi wartości, odbudowanie polskiej, a także regionalnych tożsamości kulturalnych, ochrona przyrody i krajobrazu kulturowego – pojmowanych jako wartości naczelne oraz krajoznawcze przygotowanie do harmonijnego życia w nowym ładzie polskim i europejskim. Tylko poczucie wartości Ojczyzny oraz świadoma, a niewymuszona akceptacja własnego kraju pozwoli człowiekowi przynależeć do kultury uniwersalnej. Należy konsekwentnie dążyć – zarówno w ruchu turystycznym, jak i szerokim procesie wychowawczym – do podkreślania otwartości polskiej kultury i szerokiego popularyzowania wartości polskiego piśmiennictwa krajoznawczo-turystycznego. Organizatorzy dążą do tego, aby Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej przyczynił się do promocji książki w postaci tradycyjnej oraz do upowszechnienia wiedzy o walorach krajoznawczych Polski.

Jesteśmy przekonani, że Ogólnopolski Przegląd Książki Krajoznawczej i Turystycznej pozwoli na wyłonienie z rynku księgarskiego najbardziej wartościowych publikacji dla branży turystycznej oraz spopularyzuje wydawnictwa promujące turystykę i krajoznawstwo w Polsce. Realizacja Przeglądu wpłynie na właściwe kształtowanie wizerunku turystycznego, a także przyczyni się do nadania należytej rangi kształceniu i wychowaniu regionalnemu oraz służyć będzie pełniejszemu poznaniu własnej kultury i dziedzictwa narodowego.

Przegląd organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Koordynatorem 32 edycji Przeglądu jest Centralna Biblioteka PTTK w Warszawie, która realizuje go w porozumieniu z Komisją Krajoznawczą Zarządu Głównego PTTK, Wielkopolskim Klubem Publicystów oraz Oddziałem PTTK „Mazowsze” w Warszawie. Przegląd przewiduje ogólnopolski konkurs na książkę krajoznawczą i turystyczną w sześciu określonych regulaminem kategoriach oraz promocję publikacji nadesłanych do udziału w konkursie. Konkurs jest rozstrzygany przez jury, które ocenia walory merytoryczne i poziom edytorski nadesłanych publikacji, wydanych na terenie kraju w latach 2023–2024. Przegląd pozwoli na wyłonienie najbardziej wartościowych dla branży turystycznej publikacji na rynku księgarskim oraz spopularyzuje wydawnictwa promujące turystykę i krajoznawstwo w Polsce.

Książki, zgłaszane do udziału w Przeglądzie prosimy przysyłać na adres Centralnej Biblioteki PTTK w Warszawie do 30 września 2024 roku. Zgłoszenia obsługuje Oddział Mazowsze PTTK w Warszawie, prosimy o dokonanie wpłat na nr konta Oddziału: 41 1440 1185 0000 0000 1681 8151 z dopiskiem: 32 Przegląd. Zgłoszone publikacje będą promowane na stronie internetowej oraz na funpage FB Przeglądu. Rozstrzygnięcie i ogłoszenie wyników Przeglądu planowane jest w październiku 2024 r., zaś gala finałowa Przeglądu odbędzie się w Warszawie pod koniec listopada 2024 roku w Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie.

Zapraszamy serdecznie do wzięcia udziału w tegorocznej 32 edycji Przeglądu.

KONTAKT DO ORGANIZATORÓW:
Komisarz Przeglądu – Maria Janowicz
+48 501 393 066
przegladksiazki.pttk.pl
przegladksiazki@pttk.pl

Źródło i grafiki: PTTK