PROGRAM POZNAJ POLSKĘ – 100 MLN DO WZIĘCIA

Ruszył nabór wniosków w nowej edycji programu Ministra Edukacji i Nauki „Poznaj Polskę”. Na dofinansowanie wycieczek szkolnych w 2022 r. przeznaczono 100 mln zł. Nabór wniosków do programu będzie prowadzony w trybie ciągłym do wyczerpania środków finansowych. Decyduje data złożenia wniosku o dofinansowanie wycieczki.

W tej edycji środki finansowe zostaną podzielone na województwa proporcjonalnie do liczby uczniów – informuje Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Budżet programu „Poznaj Polskę” w 2022 r. to 100 mln zł, z czego 51 mln zł będzie przeznaczone na realizację wycieczek szkolnych do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022.

Organy prowadzące szkoły mogą uzyskać dofinansowanie w wysokości do 80% całkowitego kosztu wycieczek, natomiast 20% musi pochodzić z wkładu własnego. Do wkładu własnego zalicza się wkład finansowy zapewniony przez organ prowadzący lub wpłaty rodziców dzieci, które będą uczestniczyć w wycieczce, a także wkład niefinansowy. W ramach programu dofinansowaniu w 80% podlegają wycieczki:
– jednodniowe – do kwoty 5 tys. zł,
– dwudniowe – do kwoty 10 tys. zł,
– trzydniowe – do kwoty 15 tys. zł.

Wycieczka może się odbyć przy udziale co najmniej 10 uczniów, a łączny koszt zakwaterowania i wyżywienia uczestnika wycieczki nie może przekroczyć kwoty 150 zł na dobę.

Nauczyciel informuje dyrektora o chęci skorzystania z wycieczki w ramach programu „Poznaj Polskę”. Z kolei dyrektor szkoły zgłasza takie zapotrzebowanie do organu prowadzącego na odpowiednim formularzu dostępnym na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Następnie organ prowadzący, korzystając z formularza dostępnego w Krajowym Systemie Danych Oświatowych, przekazuje wniosek do Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Szczegółowych informacji udziela Departament Programów Naukowych i Inwestycji MEiN, e-mail: poznajpolske@mein.gov.pl, nr telefonu: (22) 34 74 843, (22) 34 74 281, (22) 34 74 775 (w godzinach otwarcia urzędu).

Źródło: MEiN / Zdjęcie: Pixabay