ROSJA ZAWIESZONA W PRAWACH CZŁONKA UNWTO

Federacja Rosyjska została zawieszona w prawach członka Światowej Organizacji Turystyki ze skutkiem natychmiastowym.

Na pierwszym nadzwyczajnym posiedzeniu Zgromadzenia Ogólnego UNWTO członkowie debatowali nad zawieszeniem Rosji w prawach członka Organizacji, zgodnie z decyzją Rady Wykonawczej UNWTO podjętą na nadzwyczajnym posiedzeniu w zeszłym miesiącu. Delegacja rosyjska odmówiła wystąpienia i obrony swojego stanowiska, a zamiast tego ogłosiła wycofanie się z UNWTO jeszcze przed rozpoczęciem debaty.

Zgromadzenie zagłosowało za zawieszeniem, znacznie przekraczając wymaganą większość dwóch trzecich głosów. Decyzja wchodzi w życie natychmiast, podczas gdy dobrowolne wystąpienie jest skuteczne dopiero po roku od momentu, gdy członek przekaże oficjalne powiadomienie odpowiednimi kanałami.

Członkowie UNWTO wysłali jasny komunikat: Turystyka jest filarem pokoju i międzynarodowej przyjaźni, a członkowie UNWTO muszą stać na straży tych wartości lub ponieść konsekwencje, bez żadnych wyjątków. To nadzwyczajne Zgromadzenie Ogólne pokazuje, że działania Rosji są nie do obrony i są sprzeczne z zasadami UNWTO – powiedział sekretarz generalny UNWTO Zurab Pololikaszwili.

W sumie w Madrycie reprezentowanych było 99 państw. Zgodnie z artykułem 3 statutu, wszyscy członkowie zobowiązują się do rozwijania turystyki w celu „przyczyniania się do rozwoju gospodarczego, zrozumienia międzynarodowego, pokoju, dobrobytu oraz powszechnego poszanowania i przestrzegania praw człowieka”.

Zawieszenie ze skutkiem natychmiastowym Federacja Rosyjska nie będzie mogła wykonywać praw ani korzystać z przywilejów wynikających z członkostwa w UNWTO. Oznacza to, że nie będzie mogła otrzymywać usług od Organizacji, w tym pomocy technicznej, nie będzie mogła uczestniczyć w żadnych spotkaniach ani imprezach UNWTO, nie będzie mogła zgłaszać kandydatów do organów statutowych UNWTO, głosować w wyborach do organów UNWTO ani zgłaszać kandydata na Sekretarza Generalnego.

Pierwsza sesja nadzwyczajna Zgromadzenia Ogólnego została zwołana na wniosek sześciu członków i na polecenie Rady Wykonawczej UNWTO. Następnie Sekretariat UNWTO przedstawił Zgromadzeniu Ogólnemu wyczerpujący raport, aby państwa członkowskie mogły podjąć świadomą decyzję w związku z zawieszeniem Federacji Rosyjskiej w prawach członka, zgodnie ze statutem organizacji.

Statut UNWTO stanowi, że każde państwo członkowskie może zostać zawieszone, jeśli dwie trzecie pozostałych członków uzna, że kontynuuje ono politykę sprzeczną z podstawowym celem Organizacji. Aby wniosek o zawieszenie członkostwa przeszedł, wymagana jest większość dwóch trzecich pełnoprawnych członków obecnych i głosujących na Zgromadzeniu Ogólnym. Zawieszenie jest tymczasowe i może zostać cofnięte, ale tylko przez Walne Zgromadzenie i zgodnie z tą samą procedurą.

Źródło: UNWTO / Zdjęcie: Pixabay