TRADYCJE MAZOWIECKIEJ WSI DLA TURYSTYKI I EDUKACJI – 2. EDYCJA PROJEKTU W TRAKCIE REALIZACJI

Trwają intensywne prace nad realizacją celów założonych w projekcie. Po konsultacjach związanych z zaproszeniem i wyborem twórców ludowych – przedstawicieli ginących zawodów na Mazowszu do uczestnictwa w projekcie „Tradycje mazowieckiej wsi dla turystyki i edukacji. Cz. 2” ekipy realizacyjne odpowiedzialne za poszczególne segmenty projektu odwiedzają pracownie artystów i rzemieślników. Działania projektowe będą kontynuowane do końca października 2023.

Podczas konsultacji i wyboru osób do projektu nieocenione okazało się wsparcie merytoryczne wielu partnerów m.in.: Polskiej Federacji Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne”, Lokalnych Organizacji Turystycznych, Lokalnych Grup Działania z terenu województwa mazowieckiego, a także innych instytucji i wielu osób kultywujących tradycje mazowieckiej wsi w różnych wymiarach. Pomocne było także wsparcie Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi.

Kolejne etapy projektu to:
•  Nagranie wywiadów promocyjnych z twórcami ludowymi
•  Opracowanie materiałów do przewodnika drukowanego „Tradycje mazowieckiej wsi. Cz.2”
•  Przeprowadzenie warsztatów międzypokoleniowych z twórcami ludowymi dla dzieci i młodzieży
•  Produkcja filmów promocyjnych dla poszczególnych twórców
•  Organizacja konferencji promocyjnej w 2. połowie października 2023

Informacje dotyczące projektu

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna wraz z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach będące partnerami KSOW wystąpiły z wnioskiem o realizację operacji pod nazwą „Tradycje mazowieckiej wsi dla turystyki i edukacji. Cz. 2”.

Projekt jest kontynuacją operacji współfinansowanej w ramach KSOW w 2022 r. i polega na upowszechnieniu wiedzy i doświadczeń w zakresie tradycji i dziedzictwa kulturowego mazowieckiej wsi (upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących ginących zawodów, lokalnego rękodzieła i produktów lokalnych) poprzez następujące działania:
•  Realizację 12-stu 30-sto minutowych wywiadów promocyjnych z pasjonatami zaangażowanymi w ochronę i krzewienie ciekawych tradycji materialnych i niematerialnych, historycznie powiązanych i występujących na mazowieckiej wsi, upowszechnienie wywiadów w sieci oraz podczas wydarzeń promocyjnych, a także w szkołach podstawowych i średnich województwa mazowieckiego.
•  Realizację 12-stu ok. 4-ro minutowych filmów promocyjnych prezentujących zarówno sylwetki pasjonatów zaangażowanych w pielęgnowanie i prezentację dziedzictwa kulturowego, jak i miejsca, w których kultywowane są tradycje, upowszechnienie filmów w sieci oraz podczas wydarzeń promocyjnych, konferencji tematycznych, a także w szkołach podstawowych i średnich województwa mazowieckiego.
•  Opracowanie i publikację przewodnika „Tradycje mazowieckiej wsi. Cz. 2” prezentującego wybrane 12 miejsc, w których kultywowane są ciekawe przejawy tradycji ukazane przez pryzmat ludzi – pasjonatów zaangażowanych w ochronę i upowszechnianie dziedzictwa, tożsamości regionalnej i kultury ludowej. Przewodnik będzie dostępny bezpłatnie w biurze MROT, w sieci centrów i punktów Mazowieckiego Systemu Informacji Turystycznej, będzie dystrybuowany podczas targów oraz innych imprez promocyjnych (również plenerowych), w zależności od sytuacji pandemicznej. Będzie dostępny w formie drukowanej oraz w formie PDF do pobrania. Przewodnik dotrze również do nauczycieli szkół podstawowych i średnich województwa mazowieckiego.
•  Realizację stacjonarnej konferencji podsumowującej operację pt. „Dziedzictwo kulturowe a turystyka i edukacja” dotyczącej prezentacji bohaterów operacji tj. 12 twórców ludowych/pasjonatów/przedstawicieli ginących zawodów. Pośrednio konferencja będzie dotyczyć znaczenia dziedzictwa kulturowego, w tym w szczególności dziedzictwa niematerialnego mazowieckiej wsi i jego znaczenia dla zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarach wiejskich oraz dla rozwoju edukacji regionalnej w szkołach podstawowych i średnich.

Nowością tej edycji jest zaplanowana realizacja międzypokoleniowych warsztatów (4 warsztaty) twórcami ludowymi/pasjonatami kultywującymi tradycje mazowieckiej wsi adresowanych do uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych, a młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Warsztaty zostaną zrealizowane w oparciu o opracowane scenariusze i będą stanowić swego rodzaju pilotaż tj. wdrożenie w praktyce zajęć opartych na tradycjach mazowieckiej wsi przy współpracy z wysekcjonowanymi twórcami ludowymi (będą brani pod uwagę zarówno twórcy zaprezentowani w ramach realizacji operacji w roku 2022 r. oraz 2023 r.).

Projekt będzie realizowany do końca października 2023.