TRADYCJE MAZOWIECKIEJ WSI DLA TURYSTYKI I EDUKACJI – WARSZTATY MIĘDZYPOKOLENIOWE

Trwają intensywne prace nad realizacją celów założonych w projekcie. Nowością tej edycji jest realizacja 4 międzypokoleniowych warsztatów z twórcami ludowymi – pasjonatami kultywującymi tradycje mazowieckiej wsi adresowanych do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim.

Warsztaty stanowią swego rodzaju pilotaż tj. wdrożenie w praktyce zajęć opartych na tradycjach mazowieckiej wsi przy współpracy z wybranymi twórcami ludowymi. Pod uwagę byli brani twórcy zaprezentowani w ramach projektu w latach 2022 i 2023.

Grupy dzieci i młodzieży uczestniczyły w wyjazdowych warsztatach

–   Szkoła Podstawowa nr 7 w Siedlcach – Tradycyjne ogrodnictwo, zielarstwo oraz wiejska szkoła i dom – Zagroda Edukacyjna w Sielskim Domu i Ogrodzie,
– Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 3 w Siedlcach – Wikliniarstwo i stare budownictwo wiejskie – w Skansenie Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i Pracowni Wikliniarskiej Wojciecha Solki,
– Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Siedlcach – Bursztyniarstwo, gwara i historia Kurpiów – w Muzeum Kurpiowskie w Wachu,
– Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Siedlcach – Historia i tradycje prac rolnych i domowych na dawnej wsi – w Zagrodzie Edukacyjnej w Gospodarstwie Agroturystycznym Dolina Bobrów.

Podczas konsultacji, przygotowań merytorycznych, organizacji i realizacji warsztatów międzypokoleniowych nieocenione okazało się wsparcie przedstatawicieli Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach oraz osobiste zaangażowanie dyrektor CKZ Małgorzaty Szymaniuk-Kruk. Dziękujemy!

Informacje dotyczące projektu

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna wraz z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” oraz Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach będące partnerami KSOW wystąpiły z wnioskiem o realizację operacji pod nazwą „Tradycje mazowieckiej wsi dla turystyki i edukacji. Cz. 2”.

Projekt jest kontynuacją operacji współfinansowanej w ramach KSOW w 2022 r. i polega na upowszechnieniu wiedzy i doświadczeń w zakresie tradycji i dziedzictwa kulturowego mazowieckiej wsi (upowszechnianie wiedzy i doświadczeń dotyczących ginących zawodów, lokalnego rękodzieła i produktów lokalnych) poprzez następujące działania:
•  Realizację 12-stu 30-sto minutowych wywiadów promocyjnych z pasjonatami zaangażowanymi w ochronę i krzewienie ciekawych tradycji materialnych i niematerialnych, historycznie powiązanych i występujących na mazowieckiej wsi, upowszechnienie wywiadów w sieci oraz podczas wydarzeń promocyjnych, a także w szkołach podstawowych i średnich województwa mazowieckiego.
•  Realizację 12-stu ok. 4-ro minutowych filmów promocyjnych prezentujących zarówno sylwetki pasjonatów zaangażowanych w pielęgnowanie i prezentację dziedzictwa kulturowego, jak i miejsca, w których kultywowane są tradycje, upowszechnienie filmów w sieci oraz podczas wydarzeń promocyjnych, konferencji tematycznych, a także w szkołach podstawowych i średnich województwa mazowieckiego.
•  Opracowanie i publikację przewodnika „Tradycje mazowieckiej wsi. Cz. 2” prezentującego wybrane 12 miejsc, w których kultywowane są ciekawe przejawy tradycji ukazane przez pryzmat ludzi – pasjonatów zaangażowanych w ochronę i upowszechnianie dziedzictwa, tożsamości regionalnej i kultury ludowej. Przewodnik będzie dostępny bezpłatnie w biurze MROT, w sieci centrów i punktów Mazowieckiego Systemu Informacji Turystycznej, będzie dystrybuowany podczas targów oraz innych imprez promocyjnych (również plenerowych), w zależności od sytuacji pandemicznej. Będzie dostępny w formie drukowanej oraz w formie PDF do pobrania. Przewodnik dotrze również do nauczycieli szkół podstawowych i średnich województwa mazowieckiego.
•  Realizację stacjonarnej konferencji podsumowującej operację pt. „Dziedzictwo kulturowe a turystyka i edukacja” dotyczącej prezentacji bohaterów operacji tj. 12 twórców ludowych/pasjonatów/przedstawicieli ginących zawodów. Pośrednio konferencja będzie dotyczyć znaczenia dziedzictwa kulturowego, w tym w szczególności dziedzictwa niematerialnego mazowieckiej wsi i jego znaczenia dla zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarach wiejskich oraz dla rozwoju edukacji regionalnej w szkołach podstawowych i średnich.

Projekt będzie realizowany do końca października 2023.

 

Tradycyjne ogrodnictwo, zielarstwo oraz wiejska szkoła i dom – Zagroda Edukacyjna Sielski Dom i Ogród

Wikliniarstwo i stare budownictwo wiejskie – Skansen Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu i Zagroda Wikliniarza

Bursztyniarstwo, gwara i historia Kurpiów – Muzeum Kurpiowskie w Wachu

Historia i tradycje prac rolnych i domowych na dawnej wsi – Zagroda Edukacyjna w Gospodarstwie Agroturystycznym Dolina Bobrów

Zdjęcia: Natalia Siedlecka