TRENDY W ROZWOJU ZRÓWNOWAŻONEJ TURYSTYKI

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna serdecznie zaprasza do udziału w konferencji online „Trendy w rozwoju zrównoważonej turystyki” w piątek 29 października br. o godz. 10:00. Konferencja w formule online będzie dotyczyć sposobów promocji zrównoważonego rozwoju turystyki na obszarach wiejskich i będzie transmitowana na żywo na profilu Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej na Facebooku.

Konferencja odbywa się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Ramowy program wydarzenia:
10.00 – 10.25 – powitanie uczestników, rozmowa z zaproszonymi gośćmi
10.25 – 10.30 – wprowadzenie do tematu konferencji, prezentacja programu
10.30 – 11.00 – prezentacja obiektów agroturystycznych z północnej części województwa mazowieckiego
11.00 – 11.15 – wywiad z gestorami wybranego obiektu
11.15 – 12.00 – prezentacja pt. „Wdrażanie turystyki zrównoważonej na obszarach wiejskich – wyzwania, bariery i dobre praktyki” – Marta Mills
12.00 – 12.15 – prezentacja obiektów agroturystycznych z zachodniej części województwa mazowieckiego
12.15 – 12.30 – wywiad z gestorami wybranego obiektu
12.30 – 12.50 – przerwa
12.50 – 13.35 – wywiad ekspertem „Zrównoważona turystyka na obszarach wiejskich na Mazowszu – szansa czy wyzwanie?” – dr Bartłomiej Walas
13.35 – 13.50 – prezentacja obiektów agroturystycznych z południowej części województwa mazowieckiego
13.50 – 14.05 – wywiad z gestorami wybranego obiektu
14.05 – 14.50 – prezentacja badań „Agroturystyka na Nowo” – Barbara Zajączkowska
14.50 – 15.05 – prezentacja obiektów agroturystycznych ze wschodniej części województwa mazowieckiego
15.05 – 15.20 – wywiad z gestorami wybranego obiektu
15.20 – 15.30 – podsumowanie konferencji

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PROJEKTU

Mazowiecka Regionalna Organizacja Turystyczna wraz z Polską Federacją Turystyki Wiejskiej „Gospodarstwa Gościnne” będące partnerami KSOW wystąpiły z wnioskiem o realizację operacji pod nazwą „Promocja rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich na Mazowszu”.

Finansowanie projektu

Projekt jest finansowany w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Krótki opis projektu i jego celów

Celem operacji jest promocja rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich na Mazowszu poprzez:
• Opracowanie i publikację przewodnika „Mazowiecka wieś zaprasza” cz.2;
• Realizację spotów promujących poszczególne gospodarstwa oraz umieszczenie ich na stronach administrowanych przez MROT: mrot.pl, modanamazowsze.pl oraz w zinte-growanych mediach społecznościowych w kanałach Facebook, Instagram, YouTube;
• Publikację opracowanych materiałów na stronie MROT: modanamazowsze.pl oraz w magazynie „Moda na Mazowsze” (kwartalnik wydawany przez MROT, którego wersja w pdf będzie dostępna na stronach administrowanych przez MROT);
• Cykl wywiadów promocyjnych z przedstawicielami gospodarstw agroturystycznych;
• Organizację konferencji „Trendy w rozwoju zrównoważonej turystyki” promującej ciekawe rozwiązania dotyczące rozwoju „zielonej turystyki” na obszarach wiejskich oraz promującej również powstały przewodnik, spoty promocyjne, wywiady z właścicielami obiektów oraz umożliwiającej transfer wiedzy i wymianę informacji pomiędzy partnerami zainteresowanymi rozwojem turystyki na obszarach wiejskich.

Beneficjenci projektu:
• właściciele obiektów turystyki wiejskiej,
• potencjalni turyści odwiedzający województwo mazowieckie zainteresowanych wypoczynkiem na wsi,
• mieszkańcy województwa mazowieckiego.

Rezultaty projektu:
• przewodnik „Mazowiecka wieś zaprasza” cz.2 publikowany w wersji drukowanej oraz udostępniany w wersji cyfrowej PDF na portalach MROT i w zintegrowanych mediach społecznościowych,
• dwadzieścia min. 30-sekundowych spotów promocyjnych prezentujących 20 gospodarstw agroturystycznych i obiektów turystyki wiejskiej na Mazowszu,
• konferencja promocyjna „Trendy w rozwoju zrównoważonej turystyki na obszarach wiejskich na Mazowszu” on-line stanowiąca również forum wymiany doświadczeń oraz transferu wiedzy,
• dziesięć promocyjnych wywiadów wideo z właścicielami obiektów turystyki wiejskiej świadczących działalność turystyczną i oferujących usługi turystyczne wraz z ich udostępnieniem w sieci.

Czas realizacji projektu:
Termin realizacji – 1 kwietnia 2021 – 2 listopada 2021.

* * *

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich – to propozycja szeroko rozumianej współpracy i wymiany doświadczeń w zakresie rozwoju obszarów wiejskich pomiędzy wszystkimi organizacjami działającymi na obszarach wiejskich oraz na rzecz ich rozwoju.

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w Województwie Mazowieckim, realizując założenia PROW 2014-2020 wspiera lokalne inicjatywy na obszarach wiejskich oraz propaguje regionalną kulturę i historię, podejmuje szereg działań informacyjno-promocyjnych, których celem jest aktywizacja społeczności lokalnej, wspieranie wymiany doświadczeń i dobrych praktyk oraz poszukiwanie rozwiązań innowacyjnych dla rozwoju obszarów wiejskich.

Biuro Regionalne Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich
Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
ul. Skoczylasa 4, 03-469 Warszawa
tel.: 22 59 79 701
e-mail: ksow@mazovia.pl

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.