Zestaw Świadczeń 2023

Zestaw świadczeń w ramach Programu inkubacji i rozwoju inicjatyw turystycznych Mazowsza w 2023 roku

Zestaw świadczeń to określony w ogłoszeniu o naborze do Programu inkubacji i rozwoju inicjatyw turystycznych Mazowsza zbiór korzyści, które otrzymają inicjatywy turystyczne zakwalifikowane do programu w procesie oceny wniosków i prezentacji.

Zestaw świadczeń na dany rok działania Programu będzie ustalany przez MROT przed ogłoszeniem naboru.

Określenie zakresu rzeczowego i merytorycznego elementów zestawu świadczeń na dany rok opierać się będzie na zakresie, który został opisany w regulaminie Programu.

MROT podejmie decyzję o szczegółowym zakresie zestawu świadczeń kierując się ocenami:

 1. Możliwości finansowych i organizacyjnych – wielkość budżetu, liczba możliwych do zaangażowania opiekunów inicjatywy (pracowników MROT) i inne.
 2. Priorytetów strategicznych wynikających z dokumentów takich jak plan działalności MROT na dany rok, Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Mazowieckiego i Strategia Marki Województwa Mazowieckiego (plan wykonawczy na dany rok).
 3. Potrzeb i oczekiwań członków MROT na podstawie rozmów, badań, analiz itp.

Po kwalifikacjach określonej liczby Inicjatyw rozpoczną się negocjacje z ich przedstawicielami, których celem będzie uszczegółowienie procesu Inkubacji i wykorzystania zestawu świadczeń zgodnie z tym co zostało określone w ogłoszeniu. W negocjacjach powinien uczestniczyć Opiekun oraz ekspert merytoryczny.

Efektem negocjacji będzie Porozumienie pomiędzy MROT jako Organizatorem a Liderem Inicjatywy.

Zestaw świadczeń na rok 2023

 1. Budżet Programu – 100 000 zł brutto
 2. Maksymalna liczba inicjatyw, które będą mogły zostać zakwalifikowane do Programu – 2. Potencjalnie po 50 tys. zł brutto na Inicjatywę.
 3. Świadczenia osobowe:
  1. Opiekun – ekspert, pracownik MROT. Zakres doradztwa/obowiązków:
 • koordynacja procesu inkubacji Inicjatywy poprzez stały kontakt z Liderem Inicjatywy;
 • organizacja realizacji świadczeń ze strony MROT;
 • zarządzanie harmonogramem Inkubacji;
 • monitoring postępów Inkubacji.
  1. Ekspert merytoryczny – 1 ekspert zewnętrzny, zatrudniony przez MROT, który będzie pracował tylko z 1 inicjatywą. Zadaniem eksperta będzie przeprowadzenie merytoryczne procesu inkubacji oraz opracowanie dokumentu, którego charakter i cel określony zostanie w Porozumieniu. Rekomendowane formy dokumentów: plany, programy, strategie dotyczące marki/produktu/komercjalizacji produktu itp.

Obszary kompetencji eksperta będą wynikały z określonych w zgłoszeniu potrzeb Inicjatywy oraz negocjacji po zakwalifikowaniu Inicjatywy do Programu. Rekomendowane obszary kompetencji ekspertów w 2023 roku:

 • Komercjalizacja produktów i marek turystycznych
 • Strategia marki turystycznej
 • Produkty turystyki edukacyjnej
 • Przemysł spotkań
 • Turystyka wiejska – agroturystyka
 • Marketing produktów turystycznych
 • Komercjalizacja produktu sieciowego
 • Organizacja wydarzeń

Przykładowy zakres doradztwa określany w trakcie negocjacji:

 • określenie szczegółowych działań w trzech etapach procesu zmierzającego do opracowania planu, programu, strategii dotyczących marki/produktu/komercjalizacji produktu.
 • organizacja merytoryczna X spotkań szkoleniowych, warsztatowych, konsultacyjnych dla członków Inicjatywy w zakresie marketingu marek turystycznych;
 • realizacja badania jakościowego poprzez wykonanie X wywiadów IDI dotyczących potrzeb i oczekiwań w zakresie marketingu Inicjatywy wraz z raportami z wywiadów;
 • opracowanie finalnego dokumentu wraz z jego konsultacjami;
 • konsultacje prawne w zakresie zarządzania turystyką i komercjalizacji produktu.
 1. Konsultacje doradców – jeśli będą potrzebne w zakresie poza kompetencjami eksperta merytorycznego ale niezbędne dla procesu inkubacji. Zakres konsultacji:
  • opinie, ekspertyzy, rekomendacje rozwoju/zmian itp.
 2. Organizacja krajowego wyjazdu studyjnego dla członków Inicjatywy w celu zapoznania się dobrymi praktykami z zakresu obszaru doradztwa merytorycznego/celu inkubacji inicjatywy.
 3. Uczestnictwo w organizowanych przez MROT szkoleniach, warsztatach i wyjazdach studyjnych na zasadach priorytetowych tzn. pierwszeństwo dla Inicjatywy w rekrutacji uczestników.
 4. Promocja Inicjatywy w kanałach MROT oraz partnerów medialnych. Informacje z przebiegu inkubacji, prezentacja działań i efektów, wsparcie redaktorskie i edycyjne itp.