GUS – 2021 ROK TO PRAWIE 63 MLN NOCLEGÓW W POLSCE

Główny Urząd Statystyczny opublikował dane dotyczące wykorzystania obiektów noclegowych w 2021 roku. Mimo ograniczeń spowodowanych pandemią Covid-19 dane mogą napawać ostrożnym optymizmem.

Z turystycznych obiektów noclegowych w 2021 r. skorzystało 22,2 mln turystów, którym udzielono 62,8 mln noclegów. W porównaniu z 2020 r. było to odpowiednio o 24,2% i 22,3% więcej. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych we wszystkich turystycznych obiektach noclegowych w 2021 r. wyniósł 32,3% i w porównaniu z poprzednim rokiem był wyższy o 5,5 p.proc.

GUS podkreśla, iż obowiązujące w 2021 r. obostrzenia w zakresie funkcjonowania działalności bazy noclegowej były jednak mniej restrykcyjne niż rok wcześniej, w wyniku czego ogólna liczba turystów w bazie noclegowej na przestrzeni całego roku była większa w porównaniu z 2020 r. Wyjątkiem był okres styczeń-marzec 2021 r., w którym odnotowano spadek liczby turystów w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Był on spowodowany faktem, że ograniczenia w przemieszczaniu się osób i działalności obiektów noclegowych w 2020 r. zaczęły obowiązywać dopiero od kwietnia. W pozostałych miesiącach 2021 r. liczba turystów przebywająca w obiektach noclegowych była większa niż w 2020 r.

Według stanu w dniu 31 lipca 2021 r. w Polsce działalność prowadziły 9942 turystyczne obiekty noclegowe, tj. o 349 mniej (3,4%) niż rok wcześniej. Poza hotelami (wzrost o 23 obiekty), szkolnymi schroniskami młodzieżowymi (wzrost o 14) i zakładami uzdrowiskowymi (wzrost o 11) spadki liczby obiektów działających w lipcu 2021 r. odnotowano we wszystkich rodzajach obiektów, w tym największy w pokojach gościnnych i kwaterach prywatnych (o 142 obiektów).

Biorąc pod uwagę standard świadczonych usług noclegowych, baza noclegowa składała się z 3949 obiektów hotelowych i 5993 pozostałych obiektów. Wśród obiektów hotelowych najliczniejszą grupę, podobnie jak w latach poprzednich, stanowiły hotele – 2521 oraz inne obiekty hotelowe, do których zaliczały się m.in. domy gościnne i zajazdy. W końcu lipca 2021 r. takich obiektów było 957, tj. o 2,6% mniej niż w 2020 r.

Wśród pozostałych obiektów najliczniej reprezentowane były pokoje gościnne – 2007 obiektów (tj. o 6,6% mniej niż rok wcześniej) oraz ośrodki wczasowe – 947 obiektów, które w 2021 r. odnotowały spadek o 7,2% w stosunku do roku poprzedniego.

W końcu lipca 2021 r. obiekty noclegowe oferowały turystom 784,2 tys. miejsc, w tym 71,0% stanowiły miejsca całoroczne. W odniesieniu do roku poprzedniego liczba miejsc noclegowych była większa o 8,9 tys. (tj. o 1,1%). Wskaźnik gęstości bazy noclegowej mierzony liczbą miejsc noclegowych na 1 km2 powierzchni był taki sam, jak rok wcześniej i wyniósł 2,5.

Jeden turystyczny obiekt noclegowy liczył średnio 79 miejsc noclegowych (przed rokiem 75). Podobnie jak w 2020 r. najwięcej miejsc oferowały hotele (296,8 tys.) oraz ośrodki wczasowe (117,8 tys.).

Największy zasób bazy noclegowej posiadało województwo zachodniopomorskie – 144,2 tys., następnie pomorskie i małopolskie, które w 2021 r. oferowały turystom odpowiednio 111,3 tys. i 99,3 tys. miejsc noclegowych, przy czym w województwie małopolskim zdecydowana większość (91,6%) to miejsca całoroczne, a w dwóch pozostałych przeważały miejsca sezonowe.

W 2021 r. w turystycznych obiektach noclegowych zatrzymało się 22,2 mln turystów i było to o 4,3 mln więcej (24,2%) niż w roku poprzednim.
W obiektach hotelowych nocowało ponad 16,6 mln osób, w tym najwięcej zatrzymało się w hotelach – 14,4 mln (tj. o 29,0% więcej niż w 2020 r.). W pozostałych turystycznych obiektach nocowało 5,6 mln turystów, przy czym najwięcej osób przebywało w ośrodkach wczasowych – 1,5 mln (o 19,0% więcej). Zainteresowaniem wśród turystów cieszyły się także noclegi w pokojach gościnnych oraz ośrodkach szkoleniowo-wypoczynkowych, w których nocowało odpowiednio 699,7 tys. (o 11,3% więcej) i 690,8 tys. (o 26,9% więcej) osób. Z noclegów w zakładach uzdrowiskowych w 2021 r. skorzystało 599,8 tys. osób tj. o 28,7% więcej niż w roku 2020.

Największa liczba turystów przebywała w obiektach noclegowych zlokalizowanych na terenie województwa małopolskiego – 3,2 mln, następnie w mazowieckim – 3,0 mln oraz po ponad 2,0 mln w województwach: zachodniopomorskim, dolnośląskim, pomorskim. W porównaniu
z 2020 r. wzrost liczby turystów korzystających z bazy noclegowej odnotowano we wszystkich województwach, w tym największy wystąpił w województwie mazowieckim (o 43,0%), a najmniejszy w warmińsko-mazurskim (o 7,3%).

Wśród osób przebywających w turystycznych obiektach noclegowych w 2021 r. było 2,5 mln turystów zagranicznych i stanowili oni 11,3% ogółu turystów korzystających z bazy noclegowej (w 2020 r. – 12,7%). Największa liczba turystów zagranicznych zatrzymała się w województwie mazowieckim (527,5 tys.), a następnie w województwie zachodniopomorskim (434,3 tys.) oraz małopolskim (409,7 tys.).

W ogólnej liczbie turystów zagranicznych korzystających z bazy noclegowej najliczniejsi byli turyści z Niemiec (835,3 tys.), a następnie z Ukrainy (208,8 tys.) i Wielkiej Brytanii (132,9 tys.). Spośród pozostałych krajów najwięcej turystów przyjechało ze Stanów Zjednoczonych (117,7 tys.). Dużą grupę turystów zagranicznych w 2021 r. stanowili także turyści z Czech (97,5 tys.), Francji (94,9 tys.), Litwy (92,7 tys.) i Włoch (86,5 tys.). W porównaniu z 2020 r. największy wzrost liczby turystów zagranicznych korzystających z bazy noclegowej wystąpił w województwie mazowieckim (o 35,1%), a największy spadek w województwie warmińsko-mazurskim (o 15,9%).

Pomimo ograniczeń w działalności turystycznych obiektów noclegowych spowodowanych pandemią, w 2021 r., GUS nie zaobserwował istotnych zmian w sezonowości ruchu turystycznego w Polsce. Podobnie jak w latach poprzednich, szczyt sezonu turystycznego przypadł na miesiące letnie (lipiec i sierpień), kiedy to z obiektów noclegowych skorzystało 7,4 mln osób, tj. 33,5% ogółu turystów (w 2020 r. było to 33,1%).

W turystycznych obiektach noclegowych w 2021 r. udzielono 62,8 mln noclegów (o 22,3% więcej niż w 2020 r.), w tym turystom zagranicznym – 7,2 mln (o 8,2% więcej niż w roku poprzednim). Najwięcej noclegów udzielono turystom przebywającym w hotelach – 29,1 mln, tj. 46,3% ogółu noclegów, ośrodkach wczasowych – 7,9 mln (12,5%) i zakładach uzdrowiskowych – 7,2 mln (11,4%).

Podobnie jak w latach poprzednich, także w 2021 r. najwięcej noclegów udzielono w województwie zachodniopomorskim (11,9 mln), a następnie w małopolskim (8,8 mln) oraz pomorskim (8,0 mln). Na wymienione województwa przypadała niemal połowa (45,7%) noclegów udzielonych w turystycznych obiektach noclegowych w Polsce.

Noclegi udzielone w sezonie letnim (lipiec i sierpień) stanowiły 39,3% wszystkich noclegów udzielonych w 2021 r. i w porównaniu z poprzednim rokiem było ich więcej o 24,9%. Średni czas pobytu zarówno turystów krajowych, jak i zagranicznych w turystycznych obiektach noclegowych wynosił w 2021 r. przeciętnie 2,8 noclegu. Turyści najdłużej korzystali z noclegów w województwie zachodniopomorskim (4,9 noclegu), a najkrócej w województwach mazowieckim (1,8) i wielkopolskim (2,0).

W 2021 r. stopień wykorzystania miejsc noclegowych w turystycznych obiektach noclegowych wyniósł 32,3% (w 2020 r. – 26,8%). Najwyższe wskaźniki odnotowano w miesiącach letnich: w lipcu – 49,9% i w sierpniu – 52,4% i w porównaniu z poprzednim rokiem były one wyższe odpowiednio o 11,6 p.proc. i 7,9 p.proc. Podobnie jak w roku poprzednim, w największym stopniu wykorzystane były miejsca noclegowe w zakładach uzdrowiskowych (61,9%), ośrodkach kolonijnych (53,5%), ośrodkach wczasowych (38,9%) oraz hostelach (36,0%). Wśród województw najwyższy stopień wykorzystania miejsc noclegowych odnotowano w województwach: zachodniopomorskim (44,0%), pomorskim (38,2%) oraz kujawsko-pomorskim (35,8%), zaś najniższy w województwie wielkopolskim (25,3%).

Źródło: GUS / Zdjęcie: Pixabay