Projekt porozumienia

Załącznik nr 3

Porozumienie o inkubacji inicjatywy turystycznej Mazowsza

zawarte w dniu dd.mm.xxxx r. w Warszawie  pomiędzy:

Mazowiecką Regionalną Organizacją Turystyczną, ul. Nowy Świat 27, 00-029 Warszawa, numer KRS 0000260657, zwanym w dalszej treści porozumienia „Organizatorem”, reprezentowanym przez:

 1. xxx

a

(nazwa i dane Lidera Inicjatywy), będącego Liderem Inicjatywy turystycznej Mazowsza, zwanej dalej „Inicjatywą”, której członkami są:

 1. nazwa członka
 2. nazwa członka
 3. nazwa członka
 4. ….

zwanym w dalszej treści porozumienia „Liderem Inicjatywy” reprezentowanym przez:

1. yyy

wspólnie zwanymi „Stronami” o następującej treści:

 • §1

Przedmiot Porozumienia

 1. Celem niniejszego Porozumienia jest określenie warunków Inkubacji Inicjatywy turystycznej Mazowsza o nazwie: XXX, którego Liderem jest: XXX.
 2. Celem Inicjatywy XXX jest (opracowanie planu/program/strategii marki/produktu/komercjalizacji). Osiągnięcie celu stanowią wskaźniki efektu końcowego Inkubacji.

Przykład: Inicjatywa chce organizować cykliczne wydarzenia pn. Rajdy przyrodnicze. Celem inicjatywy będzie opracowanie planu komercjalizacji i komunikacji marketingowej marki Rajdu przyrodniczego.

 1. Porozumienie określa zakres świadczeń Organizatora na rzecz Inicjatywy.
 • §2

Świadczenia Organizatora na rzecz Inicjatywy

Organizator w ramach Porozumienia zobowiązuje się do realizacji na rzecz Inicjatywy świadczeń o wartości do 50 000 zł brutto. Zakres świadczeń:

 1. Doradztwo (Imię i nazwisko, dane kontaktowe telefon i e-mail) pełniącego rolę Opiekuna, eksperta z ramienia Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej w procesie realizacji Inkubacji określonego w niniejszym Porozumieniu w terminie od daty podpisania Porozumienia do czasu zakończenia jego obowiązywania. Zakres doradztwa (przykładowo):
 2. koordynacja procesu inkubacji Inicjatywy poprzez stały kontakt z Liderem Inicjatywy;
 3. organizacja realizacji świadczeń Organizatora;
 4. zarządzanie harmonogramem Inkubacji;
 5. monitoring postępów Inkubacji.
 6. Doradztwo eksperta (Imię i nazwisko, dane kontaktowe telefon i e-mail). Zakres doradztwa (przykładowo):
 7. określenie etapów procesu zmierzającego do opracowania strategii/planu/programu komercjalizacji/promocji/marketingu itp.
 8. organizacja merytoryczna X spotkań szkoleniowych, warsztatowych, konsultacyjnych dla członków Inicjatywy w zakresie marketingu marek turystycznych;
 9. realizacja badania jakościowego poprzez wykonanie X wywiadów IDI dotyczących potrzeb i oczekiwań w zakresie marketingu Inicjatywy wraz z raportami z wywiadów;
 10. opracowanie dokumentu strategii/planu/programu promocji/marketingu itp.
 11. Konsultacja doradcy (przykładowo) w zakresie komunikacji marketingowej w sieci Internet. Zakres konsultacji:
 12. opinia nt. obecnej strony internetowej Inicjatywy/kanału mediów społecznościowych/wydawnictwa itp.
 13. rekomendacje rozwoju/zmian itp.
 14. Organizacja wyjazdu studyjnego (przykładowo) do XXX dla XX członków Inicjatywy w celu zapoznania się dobrymi praktykami z zakresu marketingu marki XXX.
 15. Uczestnictwo w organizowanych przez MROT szkoleniach, warsztatach i wyjazdach studyjnych na zasadach priorytetowych;
 16. promocja Inicjatywy w kanałach MROT oraz partnerów medialnych.
 • §3

Obowiązki Lidera Inicjatywy

Lider Inicjatywy zobowiązuje się do:

 1. Reprezentowania członków Inicjatywy wobec Organizatora.
 2. Stałej współpracy z Opiekunem w procesie realizacji Inkubacji określonego w niniejszym Porozumieniu.
 3. Przekazywania członkom Inicjatywy wszelkich informacji dotyczących realizacji Inkubacji.
 4. Współpracy z ekspertami oraz innymi osobami i firmami realizującymi świadczenia na rzecz Inicjatywy w zakresie organizacyjnym.
 5. Promocji inkubacji we własnych kanałach komunikacji oraz informowanie o inkubacji i Inicjatywie opinii publicznej poprzez media.
 6. Opracowania raportu podsumowującego realizację Inkubacji zawierającego informacje o stopniu realizacji celu Inkubacji oraz sposobie realizacji poszczególnych świadczeń zawartych w Porozumieniu.
 • §4

Obowiązki członków Inicjatywy

Członek Inicjatywy zobowiązuje się do:

 1. Stałej współpracy z Liderem Inicjatywy w procesie realizacji Inkubacji określonym w niniejszym Porozumieniu.
 2. Uczestniczenia w procesie realizacji Inkubacji określonym w niniejszym Porozumieniu.
 3. Współpracy z ekspertami oraz innymi osobami i firmami realizującymi świadczenia na rzecz Inicjatywy w zakresie organizacyjnym.
 4. Promocji inkubacji we własnych kanałach komunikacji oraz informowaniu o inkubacji i Inicjatywie opinii publicznej poprzez media.
 • §5

Harmonogram Inkubacji

 1. Proces Inkubacji Inicjatywy XXX realizowany będzie w terminie od dd.mm.xxxx r. do dd.mm.xxxx r. i podzielony zostanie na etapy:
 2. etap przygotowawczy w zakresie którego Opiekun ustali szczegółowy, operacyjny harmonogram działań; w terminie maksymalnie 3 tygodni od podpisania Porozumienia (od dd.mm.xxxx r. do dd.mm.xxxx r.), harmonogram zostanie załączony do niniejszego Porozumienia;
 3. etap realizacji świadczeń wynikający w zakresie którego zrealizowane zostaną świadczenia Organizatora na rzecz Inicjatywy; w terminie maksymalnie (od 34 do 40) tygodni od dd.mm.xxxx r. do dd.mm.xxxx r.
 4. etap podsumowania Inkubacji w zakresie którego Lider Inicjatywy opracuje pod kierunkiem Opiekuna raport podsumowujący Inkubację; w terminie maksymalnie 3 tygodni od dd.mm.xxxx r. do dd.mm.xxxx r.
 • §6

Sposób komunikacji

 1. Ze strony Organizatora osobami uprawnionymi do kontaktu i realizacji niniejszego Porozumienia są:

?? dane kontaktowe

 1. Ze strony Lidera Inicjatywy osobą uprawnioną do kontaktu i realizacji niniejszej umowy jest/są:

?? dane kontaktowe

 • §7

Czas trwania Porozumienia i rozwiązanie Porozumienia

 1. Porozumienie zawiera się na czas określony – ??.
 2. W przypadku porozumienia Stron, Porozumienie może zostać unieważnione w każdym czasie, w terminie ustalonym przez Strony, w tym ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Organizator jest uprawniony do wypowiedzenia Porozumienia bez podania przyczyny, z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 4. Organizatorowi przysługuje prawo do wypowiedzenia Porozumienia ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Lidera Inicjatywy istotnych obowiązków wynikających z Porozumienia, w terminie do 7 dni od wystąpienia naruszenia;
 5. Ponadto Strony uprawnione są do wypowiedzenia Porozumienia w oparciu o przepisy wynikające z Kodeksu cywilnego.
 6. Rozwiązanie Porozumienia powinno nastąpić w drodze oświadczenia złożonego w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.
 • §8

Prawa autorskie

O ile znajdzie to zastosowanie i w czasie obowiązywania Porozumienia dojdzie do stworzenia utworu lub utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych to Lider Inicjatywy będzie zobowiązany do popisania z wykonawcą utworu (ekspertem, konsultantem lub innym) umowy o przeniesieniu wszelkich autorskich praw majątkowych do utworu na rzecz Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej zgodnie z obowiązującym prawem.

 • §9

Postanowienia końcowe

 1. Gdyby którekolwiek z postanowień Porozumienia zostało uznane za nieważne lub niewywierające skutków prawnych, nie wpłynie to na wiążący charakter pozostałych zapisów Porozumienia. Niezależnie od powyższego – w takim przypadku obie Strony niniejszego Porozumienia zobowiązane są uzgodnić zastąpienie postanowienia, które zostało uznane za nieważne lub niewywierające skutków prawnych, postanowieniem nowym o treści najbardziej zbliżonej do poprzedniego.
 2. Wszelkie zmiany i uzupełnienia Porozumienia wymagają – pod rygorem nieważności – formy pisemnej.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Porozumieniu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 4. W razie zaistnienia pomiędzy Stronami rozbieżności w zakresie interpretacji postanowień niniejszego Porozumienia lub wypełnienia wynikających z niej zobowiązań, obie Strony dołożą wszelkich starań, aby zaistniałe wątpliwości rozwiązać na drodze polubownej.
 5. Gdyby jednak zabiegi mające na celu polubownego usunięcia rozbieżności stanowisk obydwu Stron nie przyniosły zadowalającego rezultatu, ewentualnie spory powstałe na tle stosowania Porozumienia lub ustalenia stosunku prawnego łączącego Strony, poddane zostają pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego ze względu na siedzibę Organizatora Programu.
 6. Porozumienia zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.