SWOBODA PODRÓŻOWANIA NA TERENIE EUROPY

70 organizacji turystycznych, zrzeszonych w Europejskim Manifeście Turystycznym wyraża swoje poparcie dla wszelkich wysiłków – opartych na dowodach naukowych – mających na celu dalszą ochronę i zapewnienie swobody przemieszczania się oraz uniknięcie mozaiki rozbieżnych środków bezpieczeństwa na terenie Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także na arenie międzynarodowej.

Z zadowoleniem przyjmujemy nieustanne wysiłki Komisji Europejskiej na rzecz zapewnienia skoordynowanego podejścia do środków dotyczących podróży i popieramy proponowane przejście na podejście oparte na indywidualnym podróżowaniu, w którym ważny unijny certyfikat cyfrowy COVID (DCC) wystarcza do podróżowania bez dodatkowych wymogów (brak dalszych badań lub kwarantanny). Europejskie Centrum Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) potwierdza, że ograniczenia w podróżowaniu zasadniczo nie mają skutecznego wpływu na rozprzestrzenianie się wirusa w Europie. – można przeczytać w komunikacie Europejskiego Manifestu Turystycznego.

Przedstawiciele branży turystycznej podkreślają, że niezwykle ważne jest, aby wszystkie państwa członkowskie UE uzgodniły standardowy okres ważności certyfikatu szczepienia, aby uniknąć fragmentacji ustawodawstwa krajowego i rozbieżności między państwami członkowskimi. Zalecenie skrócenia okresu ważności świadectwa szczepienia do dziewięciu miesięcy oraz wymóg podania dodatkowej dawki w celu utrzymania tego statusu spowoduje asymetrię między państwami UE o różnych krajowych poziomach szczepień, jak również różnej dostępności dawek przypominających.

Europejski Manifest Turystyczny wzywa państwa członkowskie do jak najszybszego uzgodnienia zaktualizowanych zaleceń Rady UE, aby zapewnić ich jednolite wdrożenie przed okresem świątecznym. Zaproponowana przez Komisję Europejską data wdrożenia 10 stycznia 2022 r. byłaby zbyt późna, aby pozytywnie wpłynąć na święta Bożego Narodzenia. Zarówno obywatele, jak i branża potrzebują pewności i spójnych przepisów, aby przygotować się do podróży pod koniec roku. Nieskoordynowane podejście do podróży będzie miało również wpływ na sezon wiosenny i letni w 2022 r., ponieważ podróżni (zarówno obywatele UE, jak i spoza UE) zaczynają planować swoje urlopy w okolicach świąt Bożego Narodzenia.

Europejski Manifest Turystyczny wezwał państwa członkowskie do szybkiego przyjęcia unijnego cyfrowego formularza lokalizacyjnego (dPLF), co miałoby pozwolić na lepszą koordynację środków bezpieczeństwa i ułatwić śledzenie kontaktów przez granice UE.

Przedstawiciele branży są zaskoczeni tym, że regionalna mapa ECDC oznaczona kolorami będzie nadal wykorzystywana jako źródło informacji, jeśli chodzi o ograniczenia w podróżowaniu, pomimo podejścia Komisji Europejskiej opartego na indywidualnym podróżnym. Uważamy, że spowoduje to dalsze zamieszanie w podróżach wewnątrz UE, w szczególności dla rodzin z dziećmi, ze względu na rozbieżne środki w różnych krajach – podano w komunikacie.

Z zadowoleniem przyjmujemy propozycję, aby wszystkie państwa członkowskie uznawały szczepionki zatwierdzone przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Jednakże dodatkowy wymóg zapewnienia negatywnego wyniku testu PCR w przypadku podróżnych zaszczepionych szczepionką zatwierdzoną przez WHO, ale niezatwierdzoną przez EMA, mógłby stworzyć dwupoziomowy system, którego wprowadzenie byłoby bardzo kłopotliwe. Dlatego wzywamy państwa członkowskie do uznania całej listy szczepionek zatwierdzonych przez WHO bez dodatkowych wymogów dla podróżnych. Dotyczy to również podróżnych, którzy wyzdrowieli, nie ma żadnego uzasadnionego powodu, dla którego od ozdrowieńców spoza UE wymagany jest dodatkowy test PCR, podczas gdy nie jest on wymagany od podróżnych z UE – konkludują organizacje zrzeszone w Europejskim Manifeście Turystycznym.

 

Źródło: Europejski Manifest Turystyczny
Zdjęcie: Pixabay