Fundacja na Rzecz Kultury i Integracji „Pozytywy”

Fundacja zajmuje się popularyzowaniem znaczenia sztuki w życiu człowieka oraz działalnością edukacyjną w zakresie sztuki i kultury. Inicjuje oraz udziela wsparcia przedsięwzięciom kulturalnym, zwłaszcza tym, które integrują różne środowiska (artystyczne z odbiorcami sztuki, osoby reprezentujące różne pokolenia, osoby z mniejszych ośrodków z mieszkańcami większych miast, itp.). Fundacja zajmuje się także propagowanie kultury i sztuki w różnych środowiskach, zwłaszcza tych, które mają do niej utrudniony dostęp i prowadzi działania na rzecz wyrównania szans osób z grup defaworyzowanych. Przybliża Polakom kultury innych narodów oraz promuje kulturę polską poza granicami naszego kraju.

Elwira Rewcio
Prezes Zarządu

Fundacja na Rzecz Kultury i Integracji „Pozytywy”
70-023 Szczecin, ul. Budziszyńska 10 lok. 64
+48 692 454 820
fundacjapozytywy@gmail.com
www.facebook.com/fundacja.pozytywy