Warszawska Izba Gospodarcza

Wspieramy rozwój przedsiębiorczości, poprzez aktywne uczestnictwo w procesie budowy silnego samorządu gospodarczego, działającego na rzecz budowy konkurencyjnej i innowacyjnej gospodarki w naszym regionie i kraju.

Warszawska Izba Gospodarcza od 1990 roku buduje w regionie silny samorząd gospodarczy, w celu godnego reprezentowania interesów zrzeszonych przedsiębiorców. Wspiera zrzeszone firmy w ich dążeniach do wzrostu konkurencyjności na rynku globalnym.

Podstawowe kierunki działalności Izby to:
– rozwój przedsiębiorstw w zakresie wzrostu innowacyjności i konkurencyjności,
– integracja członków Izby,
– wzmocnienie roli samorządu gospodarczego,
– współpraca międzynarodowa przedsiębiorstw,
– promowanie postaw przedsiębiorczych młodych ludzi i rozwoju młodych przedsiębiorców,
– propagowanie zasad społecznej odpowiedzialności i etyki w biznesie.

Członkostwo w Izbie daje możliwość nawiązania owocnych kontaktów biznesowych, poszerzenia rynków zbytu, a także podniesienia kompetencji kadry pracowników.

Zapraszamy do współpracy!

Marek Traczyk
Prezes Zarządu

Warszawska Izba Gospodarcza
01-210 Warszawa, ul. Szarych Szeregów 8
(korespondencja: 00-116 Warszawa, ul. Świętokrzyska 30/157)
+48 22 22 50 111
+48 22 415 99 28
biuro@wig.waw.pl
www.wig.waw.pl
www.facebook.com/warszawskaizbagospodarcza